Váš košík

0 položek v košíku

0item(s)

Váš košík je prázdný

Product was successfully added to your shopping cart.

Prodejní a dodací podmínky

Obecné prodejní a dodací podmínky

 

1.         Využití

1.1              Obecné prodejní a dodací podmínky (dále jen “Podmínky”) platí pro všechny právní vztahy spojené s prodejem a dodávkami prováděnými firmou Sax Lift A/S, DIČ: 17326589, uvnitř Společenství EU: DIČ: DK34197245 (dále jen „Dodavatel”), s výjimkou případů, kdy strany rozhodly jinak pomocí písemné dohody.

 

2.         Smlouva

2.1          Podmínky, společně s nabídkami Dodavatele a další potvrzení objednávek tvoří celek Smlouvy týkající se prodeje a dodávek výrobků a náhradních dílů. Nákupní podmínky Zákazníka vytištěné na objednávce nebo předané Dodavateli jiným způsobem nebudou představovat základ pro Smlouvu.

2.2       Změny a připomínky. Změny a připomínky k rámcovým smlouvám jsou povolené prostřednictvím písemné dohody mezi oběma stranami a/nebo prostřednictvím e-mailu.

2.3 Platnost nabídky podléhá potvrzení sídlem firmy (Sax Lift A/S, DIČ: 17326589, uvnitř Společenství EU: DIČ: DK34197245, Engvej 10, 6600 Vejen, Dánsko).


3.         Výrobky a náhradní díly


3.1       Výrobky a náhradní díly. Výrobky a náhradní díly, které Dodavatel prodává a dodává, jsou nové, označené certifikátem CE a splňují evropské normy stanovené EN1570 v okamžiku dodávky.

3.2       Služby. Související služby, které Dodavatel prodává a dodává Zákazníkovi při nákupu a dodávání produktů či náhradních dílů jsou prováděny správně a v souladu s normami ČSN EN 1570 v době dodání.

3.3       Omezení odpovědnosti. Výrobky a náhradní díly, které Dodavatel prodává a dodává Zákazníkovi, jsou určeny pro zvedání a spouštění zboží s přípustným nákladem. Bez ohledu na jakékoliv protikladné podmínky ve Smlouvě, Dodavatel nenese odpovědnost za ztráty nebo poškození způsobená používáním výrobku pro jiné účely nebo v rozporu s pokyny Dodavatele. Zákazník zprošťuje Dodavatele odpovědnosti za ztráty nebo poškození tohoto typu. 


4.       Cena a platby

4.1       Cena. Ceny výrobků a náhradních dílů jsou založeny na aktuálních cenících Dodavatele v okamžiku potvrzení objednávky, s výjimkou situací, kdy strany rozhodly jinak prostřednictvím příslušné písemné dohody a/nebo prostřednictvím e-mailu. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

4.2       Platby. Klient by měl uhradit faktury vystavené za dodané výrobky nebo náhradní díly během 8 dnů od data vystavení faktur, s výjimkou situací, kdy strany rozhodly jinak prostřednictvím příslušné písemné dohody a/nebo prostřednictvím e-mailu.

4.3       Retence. Prodané zboží zůstává majetkem Dodavatele do okamžiku úplného uhrazení platby.

5.         Opožděná platba

5.1       Úroky. Pokud se Zákazník zpožďuje s úhradou faktury vystavené na zakoupené výrobky nebo náhradní díly z důvodů nezávislých na Dodavateli, Dodavatel má právo naúčtovat úroky z prodlení ve výši 2% dlužné částky za každý měsíc zpoždění do okamžiku splacení závazku.

5.2       Pozastavení. Pokud Zákazník neuhradí dlužnou částku za zakoupené výrobky nebo náhradní díly do 14 dnů od obdržení platební výzvy od Dodavatele, Dodavatel má - kromě úroků stanovených v bodě 5.1. - právo: (i) pozastavit prodej a dodávky výrobků a náhradních dílů týkajících se opožděných plateb; (ii) pozastavit další prodej a dodávky výrobků a náhradních dílů, které ještě nebyly dodány Zákazníkovi nebo požadovat uhrazení zálohy v plné výši a/nebo (iii) použít jiné prostředky a řešení. 


6.         Nabídky, objednávky a potvrzení objednávek

6.1       Nabídky. Nabídky předložené Dodavatelem zůstávají aktuální po dobu 4 týdnů od data vystavení, pokud nabídka neurčí jinak. Přijetí nabídky, která již pozbyla platnost, není závazné, s výjimkou situací, kdy se Dodavatel se Zákazníkem rozhodnou jinak. 

6.2       Objednávky. Zákazník může poslat objednávky na výrobky a náhradní díly písemně / prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. Objednávka by měla obsahovat následující informace: (i) Číslo objednávky, (ii) Popis objednávky, (iii) Množství, (iv) Cena, (v) Platební podmínky, (vi) Datum dodávky, (vii) Dodací adresa, (viii) E-mailová adresa, na kterou bude zaslána elektronická faktura, (ix) Údaje objednatele.
6.3       Potvrzení objednávek. Dodavatel usiluje o zajištění potvrzení nebo odmítnutí přijetí objednávky na výrobky nebo náhradní díly písemně prostřednictvím e-mailu během 3 pracovních dnů od obdržení objednávky. Potvrzení nebo odmítnutí objednávek musí mít písemnou podobu, aby byla závazná pro Dodavatele.

6.4       Změny objednávek. Zákazník nemůže upravovat již podané objednávky bez písemného souhlasu Dodavatele.

6.5       Neshodné podmínky. Pokud potvrzení objednávky není v souladu s podanou objednávkou a Zákazník nesouhlasí s neshodnými podmínkami, Zákazník musí písemně informovat Dodavatele do 3 pracovních dnů od obdržení potvrzení objednávky. V opačném případě bude potvrzení objednávky závaznou smlouvou.

7.         Dodání

7.1       Dodací podmínky. Dodavatel dodává zboží dle pravidel Ex Works (EXW)- Incoterms DAP2010.

7.2       Dodání. Dodavatel dodává zakoupené výrobky a náhradní díly v souladu s dodacími podmínkami stanovenými v potvrzení objednávky. Dodavatel má právo dodat zboží dříve, než bylo stanoveno, s výjimkou situací, kdy se strany dohodly jinak.

7.3       Povinnost revize. Zákazník musí zkontrolovat všechny dodané výrobky a náhradní díly. V případě zjištění defektů, vůči kterým by se chtěl Zákazník odvolat, musí je okamžitě nahlásit tak, že zašle Dodavateli oznámení ve lhůtě do 5 dnů od okamžiku dodání. Pokud byl defekt odhalen později, nemůže být předmětem reklamace.

7.4       Právo na vrácení. Standardní zvedací stoly a pojízdné zvedací stoly: Nelze vrátit, s výjimkou situací, kdy strany rozhodly jinak prostřednictvím písemné dohody. Nestandardní zvedací stoly a nestandardní pojízdné zvedací stoly: Nelze vrátit.

8.         Opoždění dodávky

8.1       Oznámení. Pokud Dodavatel počítá se zpožděním dodávky výrobků nebo náhradních dílů, oznámí Zákazníkovi důvod prodlevy a uvede aktualizovanou dobu dodání. Dostačující formou oznámení je e-mailová zpráva.

8.2       Zrušení. Pokud Dodavatel nedodá objednané výrobky nebo náhradní díly do 14 dnů od určené dodací lhůty, a to z důvodů nezávislých na Zákazníkovi, může Zákazník zrušit objednávku, aniž by předtím Dodavatele písemně informoval. Zákazník nemá další práva v případě opožděné dodávky.

 

9.         Záruka

9.1       Záruka. Dodavatel zaručuje, že výrobky a náhradní díly nemají konstrukční a projektové vady a že se na ně vztahuje 12měsíční záruka. Pro náhradní díly, které byly vyměněny v době záruční doby, je záruční lhůta počítána od okamžiku výměny, nemůže ale překročit 24 měsíců ode dne dodání hlavního výrobku.

9.2       Normální provozní opotřebování. Záruka Dodavatele se nevztahuje na díly podléhající opotřebování, např. těsnění, a vady způsobené: (i) normálním provozním opotřebováním – zvedák je určen pro zvedání nákladu s nominální hmotností max. 10x za hodinu po dobu 8 hodin denně, v pokojové teplotě nepřesahující 50°C, (ii) nesprávným skladováním, montáží, používáním, která jsou v rozporu s pokyny Dodavatele a/nebo obecnou praxí, (iii) opravou nebo změnou provedenou jinou firmou, a (iv) jinými faktory, za které Dodavatel nenese odpovědnost.

9.3       Oznámení. Pokud Zákazník odhalí defekt během záruční doby a Zákazník chce nahlásit požadavek, musí to provést prostřednictvím písemného oznámení zaslaného Dodavateli. Pokud je defekt odhalen nebo by měl být odhalen během záruční doby, ale nedojde k jeho nahlášení, požadavek nebude vyřízen. Zákazník musí dodat Dodavateli informaci týkající se vad nebo nedostatků.


9.4       Ověření. V příslušné době po obdržení informace o defektu musí Dodavatel informovat Zákazníka o tom, zda se na defekt vztahuje záruka. Zákazník by měl zaslat poškozený díl nebo zvedací stůl / pojízdný zvedací stůl do sídla Dodavatele na adresu: Engvej 10, 6600 Vejen, Dánsko. Zákazník nese náklady a riziko spojené s přepravou k Dodavateli. Dodavatel nese riziko a náklady opětovné přepravy k Zákazníkovi, pokud se na defekt vztahuje záruka.

9.5       Opravy. Dodavatel opraví defekt během vhodné doby po obdržení informace od Zákazníka v souladu s bodem 9.4, v případě, že se na defekt vztahuje záruka, a to prostřednictvím: (i) nahrazení nebo opravení poškozených částí, nebo (ii) zaslání náhradních dílů, jejichž výměnu provede sám Zákazník.

9.6       Zrušení smlouvy. Pokud Dodavatel neodstraní vady, na které se vztahuje záruka, během rozumné doby poté, co Dodavatel stanoví dle sekce 9.4, že Zákazník nenese odpovědnost za vady a nedostatky, a ty nebudou odstraněny během rozumné doby nejméně jednoho měsíce, může Zákazník zrušit objednávku nebo zakázku, kterých se týká chyba nebo vady, a které již Zákazník uhradil, a to aniž by byl povinen písemně informovat Dodavatele. Zákazník nemá jiná práva ve vztahu k chybám nebo vadám výrobků a náhradních dílů než ty, které jsou jasně stanoveny v kapitole 9.

 

10.      Odpovědnost

10.1    Odpovědnost. Obě strany jsou zodpovědné za své vlastní jednání a opomenutí v rámci právních předpisů v mezích Dohody.


10.2    Odpovědnost za výrobek. V případě odpovědnosti za výrobek nacházejí uplatnění platné předpisy zákona. Pokud zákon nestanoví jinak, Sax Lift A/S nenese odpovědnost za ušlý zisk nebo jiné nepřímé či sekundární škody.

10.3    Omezení odpovědnosti. Odpovědnost Dodavatele vůči Zákazníkovi nesmí překročit cenu zvedacího stolu / pojízdného zvedacího stolu, bez ohledu na jakékoliv protikladné podmínky Dohody.
10.4   Nepřímé ztráty. Nezávisle na jakýchkoliv protikladných podmínkách, pokud Dohoda nestanoví jinak, Dodavatel nenese odpovědnost za operační ztráty, ušlý zisk nebo jiné nepřímé ztráty nebo škody.


10.5    Vyšší moc. Bez ohledu na protikladné podmínky Dohody, Dodavatel nenese odpovědnost za nesplnění závazků, které může být způsobeno vyšší mocí. Zproštění z odpovědnosti trvá tak dlouho, dokud existuje vyšší moc, jejíž podmínky Dodavatel nemohl předvídat v Dohodě a kterou nemůže kontrolovat. Vyšší mocí mohou být například atypické přírodní podmínky, válka, terorismus, požár, povodeň, vandalismus nebo stávky zaměstnanců.


11.      Právo duševního vlastnictví


11.1    Vlastnictví. Všechna práva duševního vlastnictví týkající se výrobků a náhradních dílů, včetně patentů, projektů, obchodních značek a autorských práv patří Dodavateli.


11.2    Porušení. Pokud dodané výrobky nebo náhradní díly jakkoliv narušují práva duševního vlastnictví třetí strany, Dodavatel ve vlastním rozsahu (i) zajistí Zákazníkovi právo dále používat výrobky nebo náhradní díly narušující taková práva, (ii) upraví výrobky nebo náhradní díly tak, aby nenarušovaly taková práva, (iii) nahradí výrobky nebo náhradní díly narušující práva na takové, které nenarušují práva duševního vlastnictví, nebo (iv) odkoupí výrobky nebo náhradní díly narušující práva duševního vlastnictví za cenu progresivně nižší o 10% s každým rokem, který uplynul od doby jejich dodání. Zákazník nemá více práv spojených s výrobky, náhradními díly nebo jinými plněními v rozsahu narušení práv duševního vlastnictví třetí osoby.


12.      Důvěrnost


12.1    Zveřejnění a využití. Zákazník nemůže předávat, používat ani zpřístupňovat jiným obchodní tajemství Dodavatele nebo jiné informace, a to nezávisle na jejich povaze, pokud nejsou veřejně dostupné.


12.2    Ochrana. Zákazník nemůže čerpat neopodstatněné zisky nebo pokoušet se získávat znalosti nebo dispozici Dodavatele, jak to bylo popsáno v bodě 12.1. Zákazník by měl skladovat a nakládat s údaji opatrně, aby nedošlo k jejich úniku.

12.3    Doba trvání. Povinnosti zákazníka, v návaznosti na body 12.1. a 12.2, musí být uplatňovány v obchodu mezi stranami a bez časových omezení, také po ukončení platnosti smlouvy, nezávisle na důvodu jejího vypršení.


13.      Platné zákony a jurisdikce

13.1    Platné zákony. Obchod mezi stranami se řídí dánskými zákony. 


13.2    Jurisdikce. Všechny spory mezi stranami ohledně výkladu nebo aplikace výše uvedených prodejních a dodacích podmínek bude řešit dánský soud.