Uw winkelwagentje

Winkelwagentje is leeg

0item(s)

Winkelwagentje is leeg

Product was successfully added to your shopping cart.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor producten aan zakelijke klanten

1. Toepasselijkheid

1.1          Toepasselijkheid. De algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (“De voorwaarden”) gelden voor alle overeenkomsten inzake de verkoop en levering aan zakelijke klanten door Sax Lift, CVR-nummer DK17326589, (”het Bedrijf”) van producten, reserve-onderdelen. VAT no. DK34197245

 2.         Opdrachtovereenkomst

 

2.1         Opdrachtovereenkomst. Deze voorwaarden vormen samen met de offerte van het Bedrijf  en evt. orderbevestigingen de totale opdrachtovereenkomst inzake de verkoop en levering van producten, reserveonderdelen en aanverwante diensten.  (“Opdrachtovereenkomst”). De inkoopvoorwaarden van de klant, die op de orders zijn geprint of die anderszins aan het Bedrijf kenbaar zijn gemaakt vormen geen onderdeel van de Opdrachtovereenkomst.

2.2         Wijzigingen en toevoegingen. Wijzigingen van en toevoegingen aan de Opdrachtovereenkomst zijn alleen geldig, indien de partijen dit schriftelijk/ per e-mail zijn overeengekomen.  

2.3          Geldigheid. De geldigheid van de offerte is onder voorbehoud van goedkeuring door het hoofdkantoor van het Bedrijf (Sax Lift A/S, CVR DK1732 6589, Engvej 10, 6600 Vejen, Denemarken). VAT no. DK34197245

 

3.         Producten, reserveonderdelen en diensten

 

3.1          Producten en reserveonderdelen. Producten en reserveonderdelen die het Bedrijf verkoopt en levert aan de klant zijn bij levering nieuw, voorzien van een CE-keurmerk en voldoen aan EN 1570.

3.2        Diensten. Aanverwante diensten, die het Bedrijf verkoopt en levert aan de klant in samenhang met de verkoop en levering van producten of reserveonderdelen worden professioneel correct uitgevoerd en voldoen bij levering aan EN 1570.

3.3          Aansprakelijkheidsbeperking. Producten, reserveonderdelen en aanverwante diensten zoals montage, inbedrijfname, reparatie en wettelijke inspectie van heftafels, die het Bedrijf aan de klant verkoopt en levert, zijn bedoeld voor het optillen en laten zakken van goederen binnen de toegestane belasting. Ongeacht eventuele strijdige voorwaarden in de Opdrachtovereenkomst is het Bedrijf in geen geval aansprakelijk voor verlies of beschadigingen, die kunnen worden herleid tot gebruik voor andere doeleinden of gebruik dat in strijd is met de voorschriften van het Bedrijf. De klant dient het Bedrijf schadeloos te stellen in gevallen waarin het Bedrijf aansprakelijk wordt gesteld voor dergelijk verlies of dergelijke beschadiging.

 

4.         Prijs en betaling

 

4.1          Prijs. De prijs voor producten, reserve-onderdelen en aanverwante diensten volgen de prijslijst van het Bedrijf, die geldt op het moment waarop het Bedrijf de order van de klant bevestigt, tenzij de partijen schriftelijk/per e-mail anders zijn overeengekomen. Alle prijzen zijn exclusief BTW.

4.2        Betaling. De klant dient alle facturen voor producten, reserveonderdelen en aanverwante diensten uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum te betalen, tenzij de partijen schriftelijk/per e-mail anders zijn overeengekomen.

4.3          Eigendomsvoorbehoud. Het verkochte blijft eigendom van het Bedrijf totdat de gehele koopsom is voldaan.

 

5.         Late betaling

 

5.1          Rente. Indien de klant verzuimt een factuur voor producten, reserveonderdelen en aanverwante diensten, om redenen waar het Bedrijf niet verantwoordelijk voor is, heeft het Bedrijf het recht om een rente te berekenen over het openstaande bedrag ter hoogte van 2% per maand vanaf de vervaldatum tot het moment waarop de betaling plaatsvindt.

5.2          Herroeping. Indien de klant verzuimt om uiterlijk 14 dagen nadat hij een schriftelijk verzoek tot betaling van het Bedrijf heeft ontvangen een achterstallige factuur voor producten, reserveonderdelen en aanverwante diensten te betalen, heeft het Bedrijf, naast de rente uit art. 5.1, het recht om:  (i) de verkoop van de producten, reserveonderdelen en/of aanverwante diensten die de achterstallige betaling betreft te herroepen, (ii) de verkoop van producten, reserveonderdelen en aanverwante die nog niet aan de klant zijn geleverd te herroepen of hier een aanbetaling voor te eisen, en/of (iii) andere schendingsbevoegdheden te laten gelden.

 

6.         Offerte, orders en orderbevestigingen

 

6.1          Offerte. Een offerte van het Bedrijf is geldig tot 4 weken na de datum waarop de offerte is gedateerd, tenzij anders blijkt uit de offerte. De aanvaarding van een offerte, die na het verlopen van de aanvaardingstermijn door het Bedrijf wordt ontvangen, is niet bindend voor het Bedrijf, tenzij het Bedrijf anders aan de klant meedeelt.  

 

6.2          Orders. De klant kan orders voor producten, reserveonderdelen en aanverwante diensten zoals montage, inbedrijfname, reparatie en wettelijke inspectie van heftafels schriftelijk/via e-mail of telefonisch aan het Bedrijf doorgeven. Een offerte dient voor elk besteld product, reserveonderdeel of elke de volgende informatie te bevatten: (i) Ordernummer, (ii) Artikelnummer, (iii) Artikelomschrijving, (iv) Hoeveelheid, (v) Prijs, (vi) Betalingsvoorwaarden, (vii) Leveringsdatum, (viii) Bezorgadres, (ix) Leveringsvoorwaarden en (x) e-mailadres waar de factuur naartoe gestuurd moet worden.

 

6.3         Orderbevestigingen.  Het Bedrijf streeft ernaar om de bevestiging of weigering van een order voor producten, reserveonderdelen en aanverwante diensten uiterlijk 3 werkdagen na ontvangst van de order schriftelijk/via e-mail naar de klant te sturen. Bevestigingen en weigeringen van orders dienen schriftelijk te zijn om bindend te zijn voor het Bedrijf.

6.4         Wijziging van orders. De klant kan een afgegeven order voor producten, reserveonderdelen of aanverwante diensten niet wijzigen zonder de schriftelijke toestemming van het Bedrijf.

6.5          Niet-overeenstemmende voorwaarden. Indien de orderbevestiging van het Bedrijf voor producten, reserveonderdelen of aanverwante diensten niet overeenkomt met de order van de klant of de Opdrachtovereenkomst en de klant de niet-overeenstemmende voorwaarden niet wenst te accepteren, dient de klant dit uiterlijk 3 werkdagen na ontvangst van de orderbevestiging aan het Bedrijf mede te delen. Indien de klant zich niet aan deze termijn houdt, is hij gehouden aan de orderbevestiging.  

 

 

7.         Levering

 

7.1          Leveringsvoorwaarden. Het bedrijf levert alle verkochte producten en reserveonderdelen uit – Incoterms DAP 2010.

7.2          Leveringstijd. Het Bedrijf levert alle producten, reserveonderdelen en aanverwante diensten op het tijdstip dat staat vermeld in de orderbevestiging van het Bedrijf. Het Bedrijf heeft het recht om eerder dan op het afgesproken leveringstijdstip te leveren, tenzij de partijen anders zijn overeengekomen. 

7.3           Onderzoek. De klant dient alle producten, reserveonderdelen en aanverwante diensten bij levering te onderzoeken. Indien de klant een fout of gebrek ontdekt waar hij zich op wil beroepen, dient hij dit uiterlijk 5 dagen vanaf de ontvangst schriftelijk aan het Bedrijf mede te delen. Indien een fout of gebrek, dat de klant ontdekt of zou moeten hebben ontdekt, niet binnen die termijn schriftelijk aan het bedrijf wordt medegedeeld, kan de klant zich hier niet op een later moment alsnog op beroepen.   

7.4          Retourrecht. Standaard heftafels en heftafelkarren: geen retourrecht tenzij hierover een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst is afgesloten. Op maat gemaakte heftafels en heftafelkarren: Op maat gemaakte heftafels en heftafelkarren kunnen niet worden geretourneerd.

 

 

8.         Late levering

 

8.1          Melding. Indien het Bedrijf een vertraging verwacht in de levering van producten, reserveonderdelen of aanverwante diensten, informeert het Bedrijf de klant hierover en vermeldt het tegelijkertijd de oorzaak van de vertraging en de nieuwe verwachte leveringstijd.  

8.2          Herroeping. Indien het Bedrijf verzuimt om producten, reserveonderdelen en aanverwante uiterlijk 14 dagen na de overeengekomen leveringstijd te leveren om redenen waar de klant niet verantwoordelijk voor is en de levering vervolgens niet plaatsvindt binnen een door de klant bepaalde redelijke termijn van 14 dagen, kan de klant de order of orders die worden getroffen door de vertraging zonder nader bericht herroepen door dit schriftelijk aan het Bedrijf mede te delen. De klant heeft geen andere rechten op basis van een late levering.

 

9.         Fouten en gebreken

 

9.1          Garantie. Het bedrijf garandeert dat producten, reserveonderdelen en aanverwante diensten gedurende 12 maanden na levering gevrijwaard zijn van significante fouten en gebreken in ontwerp, materialen en uitvoering. Voor onderdelen die onder de garantie worden vervangen geldt de garantie van 12 maanden vanaf het moment van vervanging met een maximum van 24 maanden na de oorspronkelijke levering.  

9.2          Uitzonderingen. De garantie van het Bedrijf omvat geen slijtage, pakkingen en fouten of gebreken die ontstaan zijn door: (i) normale slijtage – de heftafel is erop berekend om de nominale last over het gehele platform max. 10 keer per uur gedurende 8 uur per dag te tillen bij een kamertemperatuur die niet hoger is dan 50 graden C, (ii) stalling, installatie, gebruik of onderhoud in strijd met de instructies van het Bedrijf of normaal gebruik, (iii) reparatie of wijzigingen, die zijn uitgevoerd door anderen dan het Bedrijf, en (iv) andere omstandigheden, waar het Bedrijf niet verantwoordelijk voor is.

9.3          Melding. Indien de klant gedurende de garantieperiode een fout of gebrek ontdekt waar de klant zich op wil beroepen, dient hij dit onmiddellijk schriftelijk aan het Bedrijf mede te delen. Indien een fout of gebrek dat de klant ontdekt of zou moeten hebben ontdekt, niet onmiddellijk schriftelijk aan het bedrijf wordt medegedeeld, kan de klant zich hier niet op een later moment alsnog op beroepen. De klant dient het Bedrijf die informatie over de fout of het gebrek te verstrekken, waar het Bedrijf om vraagt.

9.4          Onderzoek. Binnen een redelijke termijn nadat het Bedrijf de melding van de klant over een fout of gebrek heeft ontvangen en deze melding heeft onderzocht, deelt het Bedrijf aan de klant mede of de fout of het gebrek onder de garantie valt. De klant dient op verzoek defecte onderdelen of een evt. defecte heftafel/heftafelkar naar het Bedrijf te sturen.  De klant draagt de kosten en het risico voor het transport van onderdelen en een evt. heftafel/heftafelkar naar het Bedrijf. Indien de fout of het gebrek onder de garantie valt, draagt het Bedrijf de kosten en het risico voor het transport van onderdelen en een evt. heftafel/heftafelkar naar de klant.   

9.5          Herstel. Binnen een redelijke termijn nadat het Bedrijf het bericht cf. artikel 9.4 over het feit dat een fout of gebrek onder de garantie valt aan de klant heeft gestuurd, herstelt het Bedrijf de fout of het gebrek door: (i) defecte onderdelen op de geretourneerde heftafel te vervangen of repareren, of (ii) reserveonderdelen naar de klant te sturen zodat de klant deze zelf kan vervangen of repareren.

9.6           Herroeping. Indien het Bedrijf verzuimt om een fout of gebrek dat onder de garantie valt binnen een redelijke termijn nadat het Bedrijf de klant een melding cf. art. 9.4 heeft gestuurd te verhelpen, om redenen waar de klant niet verantwoordelijk voor is, en de fout of het gebrek niet binnen een redelijke termijn van maximaal 1 maand is verholpen, kan de klant de order of orders die door de fout of het gebrek worden getroffen, zonder nader bericht herroepen door dit schriftelijk aan het Bedrijf mede te delen. De klant heeft geen andere rechten op basis van fouten of gebreken aan producten, reserveonderdelen en aanverwante diensten dan de rechten die expliciet blijken uit art. 9

 

10.      Aansprakelijkheid

 

10.1       Aansprakelijkheid. Iedere partij is aansprakelijk voor zijn eigen handelingen en verzuimen volgens het geldende recht, tenzij hierover uitzonderingen zijn opgenomen in de Opdrachtovereenkomst.

10.2       Productaansprakelijkheid. Voor productaansprakelijkheid gelden de vigerende regels in het Deense recht. Tenzij anders volgt uit dwingend recht is Sax Lift A/S niet aansprakelijk voor exploitatieverlies, winstvermindering of andere indirecte verliezen of gevolgschade.  

10.3       Beperking van aansprakelijkheid. Ongeacht eventuele strijdige voorwaarden in de Opdrachtovereenkomst kan de aansprakelijkheid van het Bedrijf nooit de prijs van de heftafel/heftafelkar overstijgen.  

10.4       Indirect verlies. Ongeacht eventuele strijdige voorwaarden in de Opdrachtovereenkomst is het Bedrijf, tenzij anders volgt uit dwingend recht, niet aansprakelijk voor exploitatieverlies, winstvermindering of andere indirecte verliezen of gevolgschade.

10.5       Force majeure. Ongeacht eventuele strijdige voorwaarden in de Opdrachtovereenkomst is het Bedrijf niet aansprakelijk ten opzichte van de klant voor het gebrekkig nakomen van verplichtingen, die te herleiden zijn tot een force majeure. Deze vrijwaring van aansprakelijkheid geldt zolang de force majeure zich voordoet. Als force majeure worden omstandigheden gezien, die buiten de controle van het Bedrijf liggen en die het Bedrijf bij het aangaan van de overeenkomst niet had kunnen voorzien. Voorbeelden van een force majeure zijn buitengewone natuurlijke omstandigheden, oorlog, terreur, brand, overstroming, vandalisme en arbeidsconflicten.

 

 

11.      Immateriële rechten

 

11.1       Eigendomsrecht. Het volledige eigendomsrecht van alle immateriële rechten inzake producten, reserveonderdelen en aanverwante diensten, inclusief patenten, design, handelsmerken en auteursrechten behoort toe aan het Bedrijf.  

11.2       Inbreuk. Indien geleverde producten of reserveonderdelen een inbreuk zijn op rechten van derden, dient het Bedrijf voor eigen rekening: (i) het recht voor de klant te borgen dat deze de betreffende producten of reserveonderdelen kan blijven gebruiken, (ii) de betreffende producten of reserveonderdelen aan te passen, zodat deze niet langer een inbreuk vormen, (iii) de betreffende producten of reserveonderdelen te vervangen door producten of reserveonderdelen die geen inbreuk zijn op rechten van derden, of (iv) de betreffende producten of reserveonderdelen terug te kopen voor de originele nettoprijs met aftrek van 10% per jaar sinds de levering. De klant heeft geen andere rechten op basis van de inbreuk van de immateriële rechten van derden door deze producten, reserveonderdelen of aanverwante diensten.

 

12.    Vertrouwelijkheid

 

12.1        Bekendmaking en gebruik. De klant mag geen bedrijfsgeheimen of andere informatie in enigerlei vorm, die niet openbaar toegankelijk is, bekendmaken of gebruiken of anderen in staat stellen om deze te gebruiken.

12.2       Bescherming. De klant mag zich niet op onjuiste manier kennis van of de beschikking over vertrouwelijke informatie zoals beschreven in art. 12.1 verschaffen of proberen te verschaffen. De klant dient deze informatie op verantwoorde wijze te behandelen en bewaren om te voorkomen, dat deze onverhoopt bij anderen bekend wordt.

12.3       Geldigheid. De verplichtingen van de klant cf. art. 12.1-12.2 gelden tijdens de handel tussen de partijen en zonder tijdslimiet na beëindiging van deze handel, ongeacht de reden voor de beëindiging.

 

13.      Geldend recht en jurisdictie

 

13.1       Geldend recht. De handel tussen de partijen valt in alle opzichten onder Deens recht.

13.2       Jurisdictie. Elk geschil dat voortkomt uit de handel tussen de partijen dient te worden beslecht door een Deense rechtbank.