Din varukorg

Der er ingen varer i kurven

0antal

You have no items in your shopping cart.

Product was successfully added to your shopping cart.

Allmänna försäljnings- och leveransvillkor för produkter till företagskunder

 

1. Tillämpning

1.1 Tillämpning. Allmänna köp- och leveransvillkor (”Villkoren”) gäller för alla avtal rörande Sax Lifts, CVR-num¬mer DK17326589 – mervärdiavgiftsreg.nr. DK34197245, (”Företaget”) försäljning och leverans av produkter, reservdelar och relaterade tjänster som montage, driftsättning, reparation och lagstadgad besiktning av lyftbord till företagskunder.

2. Avtalsmässig grund

2.1 Avtalsmässig grund. Villkoren utgör tillsammans med Företagets offerter och ev. orderbekräftelser den totala avtalsmässiga grunden gällande Företagets försäljning och leverans av produkter och reservdelar till kunden (”Den avtalsmässiga grunden”). Kundens köpevillkor som tryckts på beställningar eller på annat sätt meddelats till Företaget utgör inte en del av Den avtalsmässiga grunden.

2.2 Ändringar och tillägg. Ändringar av och tillägg till Den avtalsmässiga grunden gäller endast om parterna har avtalat dessa skriftligen/via e-mail.

2.3 Offerters giltighet gäller endast under förutsättning att bolagets huvudkontor (Sax Lift A/S, CVR DK17326589 - mervärdiavgiftsreg.nr. DK34197245, Engvej 10, 6600 Vejen, Danmark) har godkänt offerten.

3. Produkter, reservdelar och tjänster

3.1 Produkter och reservdelar. Produkter och reservdelar som Företaget säljer och levererar till kunden är nya, CE-märkta och uppfyller EN 1570 vid leverans.

3.2 Tjänster. Relaterade tjänster som Företaget säljer och levererar till kunden, i samband med försäljning och leverans av produkter eller reservdelar utförs yrkesmässigt korrekt och uppfyller EN 1570 vid leverans.

3.3 Ansvarsbegränsning. Produkter och reservdelar som Företaget säljer och levererar till kunden, är avsedda för att höja och sänka gods inom tillåten belastning. Oaktat eventuella motstridiga villkor i Den avtalsmässiga grunden är Företaget under inga omständigheter ansvariga för förlust eller skada som kan härledas till annat än avsedd användning eller användning som strider emot Företagets anvisningar. Kunden ska hålla Företaget skadeslös i den omfattning Företaget ådrar sig ansvar för sådan förlust eller skada.

4. Pris och betalning

4.1 Pris. Priset för produkter och reservdelar följer Företagets prislista som är aktuell vid den tidpunkt då Företaget bekräftar kundens order, såvida parterna inte skriftligen/via e-mail har avtalat annat. Alla priser är exklusive moms.

4.2 Betalning. Kunden ska betala alla fakturor för produkter och reservdelar senast 14 dagar från fakturadatum, såvida parterna inte skriftligen/via e-mail har avtalat annat.

4.3 Återtagandeförbehåll. Det som har sålts förblir Företagets egendom fram till köpesumman är betald i sin helhet.

5. Försenad betalning

5.1 Ränta. Om kunden underlåter att betala en faktura för produkter och reservdelar inom avtalad tid av orsaker som Företaget inte bär något ansvar för, har Företaget rätt till ränta på förfallet belopp med 2 % pr. månad från förfallodatum till betalning sker.

5.2 Upphävande. Om kunden underlåter att betala en förfallen faktura för produkter och reservdelar senast 14 dagar efter att ha mottagit skriftlig påminnelse om betalning från Företaget, har Företaget utöver ränta enligt punkt 5.1 rätt att: (i) upphäva köpet av de produkter, reservdelar och/eller relaterade tjänster, som påminnelsen avser, (ii) upphäva köpet av produkter och reservdelar, som ännu inte har levererats till kunden, eller kräva förskottsbetalning för dessa, och/eller (iii) vidta andra korrigerande åtgärder.

6. Offerter, order och orderbekräftelser

6.1 Offerter. Företagets offerter är gällande i 4 veckor från det datum som står angivet på offerten, såvida inget annat finns angivet på offerten. Accept av offerter som inkommer till Företaget efter tidsfristens utgång är inte bindande för Företaget, såvida Företaget inte meddelar kunden annat.

6.2 Order. Kunden kan lägga order på produkter eller reservdelar till Företaget skriftligt/via e-mail eller via telefon. En order ska innehålla följande information för varje beställd produkt eller reservdel: (i) Ordernummer, (ii) Artikel nummer, (iii) Varubeskrivning, (iv) Antal, (v) Pris, (vi) Betalningsvillkor, (vii) Leveransdatum, (viii) Leveransadress, (ix) Leveransvillkor och e-postadress dit fakturan ska skickas.

6.3 Orderbekräftelser. Företaget strävar efter att skicka bekräftelse eller avslag på en order gällande produkter eller reservdelar till kunden skriftligt/via e-mail senast 3 arbetsdagar efter att ordern har mottagits. Bekräftelser och avslag på order ska vara skriftliga för att vara bindande för Företaget.

6.4 Ändring av order. Kunden kan inte ändra en lämnad order på produkter, reservdelar eller relaterade tjänster utan Företagets skriftliga godkännande.

6.5 Villkor vid avvikelser. Om Företagets bekräftelse på en order gällande produkter eller reservdelar inte överensstämmer med kundens order eller Den avtalsmässiga grunden, och kunden inte önskar godkänna avvikelsen, ska kunden meddela detta till Företaget skriftligt senast 3 arbetsdagar efter att orderbekräftelsen har mottagits. I annat fall är orderbekräftelsen bindande för kunden.

7. Leverans

7.1 Leveransvillkor. Företaget levererar alla sålda produkter och reservdelar DAP - Incoterms 2010.

7.2 Leveranstid. Företaget levererar alla sålda produkter, reservdelar och relaterade tjänster den tidpunkt som anges på Företagets orderbekräftelse. Företaget har rätt att leverera före avtalad leveranstid, såvida parterna inte har avtalat annat.

7.3 Kontroll. Kunden ska kontrollera alla produkter, reservdelar och relaterade tjänster vid leverans. Om kunden upptäcker ett fel eller en brist som kunden önskar reklamera ska kunden så snart som möjligt, och senast 5 dagar från mottagandet, meddela detta skriftligt till Företaget. Om ett fel eller en brist som kunden upptäcker eller borde ha upptäckt, inte meddelas skriftligt till Företaget inom denna frist, kan felet/bristen inte senare göras gällande.

7.4 Returrätt. Standardiserade lyftbord och lyftbordsvagnar: Ingen returrätt såvida det inte har upprättats ett särskilt skriftligt avtal gällande detta. Kundanpassade lyftbord och lyftbordsvagnar: Kundanpassade lyftbord och lyftbordsvagnar kan inte returneras.

8. Försenad leverans

8.1 Meddelande. Om Företaget förväntar en försening gällande leveransen av produkter, reservdelar eller relaterade tjänster, informerar Företaget kunden om detta och informerar samtidigt om orsaken till förseningen samt ny förväntad leveranstid.

8.2 Upphävande. Om Företaget underlåter att leverera produkter eller reservdelar senast 14 dagar efter avtalad leveranstid, av orsaker som kunden inte bär något ansvar för, och leverans inte sker inom en av kunden härefter fastställd rimlig frist på minst 14 dagar, kan kunden upphäva den eller de order som berörs av förseningen, utan ytterligare varsel genom skriftligt meddelande till Företaget. Kunden har inte andra rättigheter i anledning av försenad leverans.

9. Fel och brister

9.1 Garanti. Företaget garanterar att produkter och reservdelar är fria från allvarliga fel och brister gällande design, material och utförande i 12 månader efter leverans. För delar som byts ut under garantitiden, utgör garantiperioden 12 månader från det datum då delen byttes ut, dock maximalt 24 månader från ursprunglig leverans.

9.2 Undantag. Företagets garanti omfat¬tar inte slitagedelar såsom packningar och fel eller brister som beror på: (i) normalt slitage – lyftbordet är avsett för att lyfta nominell last utöver hela plattformen max. 10 gånger i timmen, 8 timmar om dagen vid en rumstemperatur som inte överstiger 50 grader C, (ii) förvaring, installa¬tion, användning eller underhåll som strider mot Företagets instruktioner eller allmän praxis, (iii) reparation eller ändring som utförts av andra än Företaget, och (iv) andra förhållanden som Företaget inte ansvarar för.

9.3 Meddelande. Om kunden upptäcker ett fel eller en brist under garantiperioden och som kunden önskar åberopa, ska felet/bristen omgående meddelas skriftligt till Företaget. Om ett fel eller en brist som kunden upptäcker eller borde ha upptäckt, inte omgående meddelas skriftligt till Företaget, kan felet/bristen inte senare göras gällande. Kunden ska ge Företaget den information om ett meddelat fel eller en brist som Företaget efterfrågar.

9.4 Kontroll. Inom rimlig tid efter att Företaget har mottagit meddelande från kun¬den om ett fel eller en brist och undersök/kontrollerat anspråket, meddelar Företaget kunden om felet eller bristen omfattas av garantin. Kunden ska på begäran skicka defekta delar eller ev. defekt lyftbord/lyftbordsvagn till Företaget. Kunden ansvarar för kostnaderna och risken för delar och ev. lyftbord/lyftbordsvagn under transport till Företaget. Företaget ansvarar för kostnaderna och risken för delar eller ev. lyftbord/lyftbordsvagn under transport till kunden, om felet eller bristen omfattas av garantin.

9.5 Åtgärd. Inom rimlig tid efter att Företaget har meddelat kunden enligt punkt 9.4, att ett fel eller en brist omfattas av garantin, åtgärdar Företaget felet eller bristen genom att: (i) byta ut eller reparera defekta delar på returnerat lyftbord, eller (ii) skicka reservdelar till kunden med syftet att kunden själv utför byte/reparation.

9.6 Upphävande. Om Företaget underlåter att åtgärda ett fel eller en brist som omfattas av garantin inom en rimlig tid efter att Företaget har meddelat kunden enligt punkt 9.4, av orsaker som kunden inte bär ansvar för, och felet eller bristen inte har åtgärdats inom en rimlig frist på minst 1 månad, kan kunden upphäva den eller de order som berörs av felet eller bristen, utan varsel genom skriftligt meddelande till Företaget. Kunden har inte andra rättigheter i anledning av fel eller brister på produkter, reservdelar eller relaterade tjänster som montage, driftsättning, reparation och lagstadgad besiktning av lyftbord än de som uttryckligen anges under punkt 9.

10. Ansvar

10.1 Ansvar. Varje part ansvarar för egna handlingar och underlåtelser enligt tillämplig lag med de begränsningar som följer av Den avtalsmässiga grunden.

10.2 Produktansvar. För produktansvar gäller tillämpliga regler enligt dansk lag. I den mån inget annat följer av tvingande lag, är Sax Lift A/S inte ansvarig för driftförluster, utebliven vinst eller andra indirekta förluster eller följdskador.

10.3 Ansvarsbegränsning. Trots eventuella motstridiga villkor i Den avtalsmässiga grunden kan Företagets ansvar gentemot kunden inte överstiga lyftbordets/lyftbordsvagnens pris.

10.4 Indirekta förluster. Trots eventuella motstridiga villkor i Den avtalsmässiga grunden är Företaget, i den mån inte annat följer av tvingande lag, inte ansvariga för driftförluster, utebliven vinst eller andra indirekta förluster eller följdskador.

10.5 Force majeure. Trots eventuella motstridiga villkor i Den avtalsmässiga grunden är Företaget inte ansvarig gentemot kunden om avtalsenlig prestation hindras av omständigheter som kan härledas till force majeure. Befrielsen från ansvar består, så länge force majeure består. Som force majeure avses förhållanden som ligger utanför Företagets kontroll och som Företaget inte kunde förutse vid avtalets ingång. Exempel på force majeure är ovanliga naturfenomen, krig, terrorhandlingar, brand, översvämning, skadegörelse och arbetsmarknadskonflikter.

11. Immateriella rättigheter

11.1 Äganderätt. Alla immateriella rättigheter gällande produkter, reservdelar och relaterade tjänster, härunder patent, design, varumärken och upphovsrätt är Företagets egendom.

11.2 Kränkningar. Om levererade produkter eller reservdelar kränker tredjeparts immateriella rättigheter, ska Företaget för egen räkning: (i) säkerställa att kunden har rätt att fortsätta att använda aktuella produkter eller reservdelar, (ii) ändra de kränkande produkterna eller reservdelarna så att de inte längre kränker tredjeparts immateriella rättigheter, (iii) ersätta de aktuella produkterna eller reservdelarna med produkter/reservdelar som inte kränker tredjeparts immateriella rättigheter, eller (iv) återköpa aktuella produkter eller reservdelar till det ursprungliga nettopriset med avdrag på 10 % pr. år sedan leverans. Kunden har inte andra rättigheter anled¬ning av produkters, reservde¬lars eller relaterade tjänsters kränkning av tredjeparts immateriella rättigheter.

12. Sekretess

12.1 Offentliggörande och användning. Kunden får inte offentliggöra, förmedla eller använda eller möjliggöra att andra använder Företagets affärshemligheter eller annan information/upplysningar oavsett art, som inte redan är offentligt tillgängliga.

12.2 Informationsskydd. Kunden får inte på otillbörligt vis erhålla, dra nytta av eller försöka erhålla eller dra nytta av kunskap om eller tillgång till Företagets konfidentiella information som anges i punkt 12.1. Kunden ska behandla och lagra informationen på ett försvarligt sätt för att undvika att de oavsiktligt kommer till andras kännedom.

12.3 Varaktighet. Kundens skyldigheter enligt punkt 12.1-12.2 gäller under parternas handelsutbyte och utan tidsbegränsning efter att handelsutbytet upphör, oavsett orsaken till varför handelsutbytet upphör.

13. Tillämplig lag och jurisdiktion
13.1 Tillämplig lag. Parternas handelsutbyte omfattas i alla avseenden av dansk lagstiftning.

13.2 Jurisdiktion. Alla tvister som uppstår i samband med parternas handelsutbyte ska avgöras av dansk domstol.