Váš košík

0 položiek v košíku

0item(s)

Váš košík je prázdny

Product was successfully added to your shopping cart.

Podmienky predaja

Všeobecné podmienky predaja

1.         Aplikovanie

1.1      Všeobecné obchodné a dodacie podmienky (ďalej len “Podmienky”) platia pri všetkých právnych vzťahoch súvisiacich s predajom a dodaním tovaru firmou Sax Lift A/S, IČ DPH 17326589, vnútri Spoločenstva EU: IČ DPH DK34197245 (ďalej len „Dodávateľ”), okrem prípadu, že sa strany dohodli inak na základe písomnej dohody.

2.         Zmluva

2.1    Podmienky, spolu s ponukou Dodávateľa a ďalšie potvrdenia objednávok tvoria celú Zmluvu týkajúcu sa predaja a dodania produktov a náhradných dielov. Podmienky nákupu Klienta vytlačené na objednávke alebo preukázané Dodávateľovi iným spôsobom nie sú základom Zmluvy.

2.2     Zmeny a doplnenia. Zmeny a doplnenia k zmluvným rámcom možno realizovať len prostredníctvom písomnej dohody medzi oboma zmluvnými stranami a/alebo prostredníctvom e-mailu.

2.3    Ponuka je platná po potvrdení sídlom firmy (Sax Lift A/S, IČ DPH 17326589, vnútri Spoločenstva EU: IČ DPH DK34197245, Engvej 10, 6600 Vejen, Dánsko).


3.         Produkty a náhradné diely


3.1       Produkty a náhradné časti. Produkty a náhradné časti, ktoré Dodávateľ predáva a dodáva sú nové, označené certifikátom CE a spĺňajú európske normy EN1570 v momente dodania.

3.2       Služby. Súvisiace služby, ktoré Dodávateľ predáva a dodáva Zákazníkovi pri nákupe a dodávku výrobkov či náhradnych dielov sú vykonávané správne a v súlade s normami STN EN 1570 v čase dodania.

3.3       Obmedzenie zodpovednosti. Produkty a náhradné diely, ktoré Dodávateľ predá a dodá Klientovi, sú určené na dvíhanie a spúšťanie tovaru s prípustným nákladom. Bez ohľadu na akékoľvek protichodné podmienky v Zmluve, Dodávateľ nie je zodpovedný za straty alebo poškodenia spôsobené používaním produktu na iné účely alebo na účely, ktoré nie sú v súlade s návodom Dodávateľa. Klient oslobodzuje Dodávateľa od zodpovednosti za straty a poškodenia tohto typu.

4.       Cena a platba

4.1       Cena. Ceny produktov a náhradných dielov sa opierajú o aktuálne cenníky Dodávateľa vo chvíli potvrdenia objednávky, okrem prípadu, že sa zmluvné strany dohodli inak prostredníctvom písomnej dohody alebo e-mailom. Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

4.2       Platby. Klient je povinný uhradiť faktúry vystavené za dodané produkty alebo náhradné časti do 14 dní od dátumu vystavenia faktúry, okrem prípadu, že sa zmluvné strany dohodli inak prostredníctvom písomnej dohody a/alebo prostredníctvom e-mailu.

4.3       Oneskorená platba. Predaný tovar je až do momentu celkovej úhrady platby vlastníctvom Dodávateľa.

5.         Omeškanie platby

5.1       Úroky. Ak klient mešká s úhradou platby faktúry vystavenej na zakúpené produkty alebo náhradné časti z dôvodov nezapríčinených Dodávateľom, má Dodávateľ právo pripočítať k sume úroky vo výške 2 % omeškanej platby za každý oneskorený mesiac do momentu úhrady pohľadávky.

5.2       Pozastavenie. Ak Klient neuhradí sumu za zakúpené produkty alebo náhradné časti do 14 dní po doručení výzvy na zaplatenie od Dodávateľa, Dodávateľ má okrem úrokov stanovených v bode 5.1. právo na: (i) pozastavenie predaja a dodania produktov a náhradných častí týkajúcich sa oneskorenej platby; (ii) pozastavenie ďalšieho predaja a dodania produktov alebo náhradných častí, ktoré ešte neboli doručené Klientovi alebo má právo žiadať platbu vopred alebo/a (iii) použiť iné právne opatrenia.


6.         Ponuky, objednávky a potvrdenie objednávok

6.1       Ponuky. Ponuky predstavené Dodávateľom sú aktuálne po dobu 4 týždňov od dátumu vystavenia, okrem prípadu, že je v ponuke uvedené inak. Akceptácia ponuky, ktorá už stratila platnosť, nie je zaväzná, okrem prípadu, že sa Dodávateľ a Klient dohodli inak.

6.2       Objednávky. Klient môže odoslať objednávku na produkty a náhradné časti v písomnej forme / prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Objednávka musí obsahovať nasledovné informácie: (i) Číslo objednávky, (ii) Opis objednávky, (iii) Množstvo, (iv) Cena, (v) Platobné podmienky, (vi) Dátum dodania, (vii) Adresa dodania, (viii) E-mailová adresa, na ktorú bude odoslaná elektronická faktúra, (ix) Údaje objednávajúceho.


6.3       Potvrdenie objednávky. Dodávateľ musí potvrdiť alebo odmietnuť prijatie objednávky na produkty alebo náhradné časti písomne alebo e-mailom v priebehu 3 pracovných dní od doručenia objednávky. Potvrdenie alebo odmietnutie prijatia objednávky musí mať písomnú formu pod hrozbou neplatnosti.

6.4       Zmeny objednávok. Klient nemôže meniť už odoslané objednávky bez písomného súhlasu Dodávateľa.

6.5       Odlišné podmienky. Ak potvrdenie objednávky nie je v súlade s predloženou objednávkou a Klient nesúhlasí s odlišnými podmienkami, musí o tom informovať Dodávateľa písomnou formou do 3 pracovných dní po doručení potvrdenia objednávky. V opačnom prípade sa potvrdenie objednávky považuje za záväzné.

 

7.         Dodanie

7.1       Dodacie podmienky. Dodávateľ dodá tovar v súlade s podmienkami - Incoterms DAP 2010.

7.2       Dodanie. Dodávateľ dodá zakúpené produkty a náhradné časti v súlade s dodacími podmienkami stanovenými v potvrdení objednávky. Dodávateľ má právo dodať tovar skôr, okrem prípadu, že sa zmluvné strany dohodli inak.

7.3       Povinnosť kontroly. Klient musí skontrolovať všetky dodané produkty a náhradné časti. V prípade objavenia nedostatkov, na základe ktorých by sa chcel Klient odvolať, ich musí ihneď nahlásiť prostredníctvom správy do 5 dní od momentu dodania. Ak sa chyba odhalí neskôr, už nemôže byť predmetom reklamácie.

7.4       Právo na vrátenie tovaru. Štandardné zdvíhacie stoly a pojazdné zdvíhacie stoly: Nie je možné vrátiť, okrem prípadu, že sa zmluvné strany dohodnú inak písomnou formou. Neštandardné zdvíhacie stoly a neštandardné pojazdné zdvíhacie stoly: Nie je možné vrátiť.

8.         Oneskorenie dodania

8.1       Informovanie. Ak Dodávateľ počíta s oneskorením dodania produktov alebo náhradných častí, Dodávateľ informuje Klienta o dôvode omeškania a uvedie aktualizovaný čas dodania. E-mailová správa je postačujúcim spôsobom informovania Klienta.

8.2       Zrušenie objednávky. Ak Dodávateľ nedodá objednané produkty alebo náhradné časti v priebehu 14 dní od uvedeného termínu dodania z dôvodov nezapríčinených Klientom, Klient môže objednávku zrušiť, bez predošlého písomného informovania. Klient nemá v prípade oneskoreného dodania žiadne iné oprávnenia.

 

9.         Záruka

9.1       Záruka. Dodávateľ garantuje, že produkty a náhradné časti nemajú výrobné a konštrukčné chyby a vzťahuje sa na ne 12-mesačná záruka. Pre náhradné časti, ktoré boli zmenené v záručnej dobe, sa záručná doba 12 mesiacov počíta od momentu výmeny, ale nemôže presiahnuť 24 mesiacov od termínu dodania hlavného produktu.

9.2       Bežné pracovné opotrebovanie. Záruka Dodávateľa sa nevzťahuje na časti podliehajúce opotrebovaniu, ako poruchy a chyby spôsobené: (i) bežným pracovným opotrebovaním – zdvíhacia plošina je určená na dvíhanie nákladu s nominálnou váhou, maximálne 10-krát za hodinu, 8 hodín denne, pri izbovej teplote neprevyšujúcej 50 °C, (ii) nesprávnym uchovávaním, chybnou montážou a nesprávnym používaním, ktoré nie je v súlade s návodom Dodávateľa a/alebo všeobecnými podmienkami, (iii) opravou alebo zmenou vykonanou inou firmou a (iv) inými faktormi, za ktoré Dodávateľ nenesie zodpovednosť.

9.3      Nahlásenie. Ak Klient objaví nedostatok počas záručnej doby a Klient chce nahlásiť nárok na náhradu škody, musí o tom informovať Dodávateľa písomnou formou. Ak sa nedostatok odhalí alebo má byť odhalený v záručnej dobe a nedôjde k jeho písomnému nahláseniu, nárok na náhradu škody sa nebude posudzovať. Klient musí Dodávateľovi poskytnúť informácie týkajúce sa chýb alebo nedostatkov.


9.4       Verifikácia. V určenom čase po doručení informácie o chybe, musí Dodávateľ informovať Klienta o tom, či sa na danú chybu vzťahuje záruka. Klient je povinný zaslať poškodenú časť alebo zdvíhací stôl / pojazdný zdvíhací stôl do sídla Dodávateľa na adresu: Engvej 10, 6600 Vejen, Dánsko. Klient pokrýva náklady súvisiace s prevozom tovaru Dodávateľovi a je zodpovedný za riziká s tým súvisiace. Dodávateľ pokrýva náklady súvisiace s opätovným prevozom tovaru Klientovi a je zodpovedný za riziká s tým súvisiace v prípade, že sa na danú chybu vzťahuje záruka.

9.5       Oprava. Dodávateľ opraví chybu v určenej dobe po doručení informácie od Klienta v súlade s bodom 9.4, keď chyba podlieha záruke vo forme: (i) náhrady alebo opravy poškodených častí alebo (ii) odoslaním náhradných častí s cieľom ich výmeny Klientom.

9.6       Rozviazanie zmluvy. Ak Dodávateľ neodstráni chybu, na ktorú sa vzťahuje záruka v primeranom čase po tom, ako Dodávateľ určí podľa oddielu 9.4, že klient nenesie zodpovednosť za chyby alebo nedostatky a tie nebudú odstránené v primeranom čase minimálne do jedného mesiaca, Klient môže zrušiť objednávku alebo zákazky, na ktoré sa vzťahuje chyba a nedostatky, bez potreby písomného informovania Dodávateľa. Klient nemá iné oprávnenia týkajúce sa chýb alebo nedostatkov produktov alebo náhradných častí, okrem tých, ktoré sú stanovené v kapitole 9.


10.      Zodpovednosť

10.1    Zodpovednosť. Obe strany sú zodpovedné za svoje vlastné konanie a opomenutia v rámci legislatívy v medziach dohody.


10.2    Zodpovednosť za produkt. Na zodpovednosť za produkt sa vzťahujú platné dánske právne predpisy. Okrem prípadu, že právo stanovuje inak, Sax Lift A/S nenesie zodpovednosť za stratu ziskov alebo iné priame alebo druhotné škody.

10.3    Obmedzenie zodpovednosti. Zodpovednosť Dodávateľa voči Klientovi nemôže presiahnuť ceny zdvíhacieho stola/pojazdného zdvíjacieho stola, bez ohľadu na akékoľvek protichodné podmienky Dohody.


10.4    Priame straty. Bez ohľadu na akékoľvek protichodné podmienky, okrem prípadu, že je v Dohode uvedené inak, Dodávateľ nenesie zodpovednosť za prevádzkové straty, stratu ziskov alebo iné priame straty alebo škody.


10.5    Vyššia moc. Bez ohľadu na protichodné podmienky Dohody, Dodávateľ nenesie zodpovednosť za nesplnenie záväzkov, ktoré môže byť spôsobené vyššou mocou. Oslobodenie od zodpovednosti trvá, kým existuje vyššia moc, ktorej podmienky Dodávateľ nemohol predvídať v Dohode a ktorú nemôže ovplyvniť. Príkladom vyššej moci sú ojedinelé prírodné podmienky, vojna, požiar, povodeň, terorizmus, vandalizmus alebo pracovné štrajky.


11.     Práva duševného vlastníctva


11.1    Vlastníctvo. Všetky práva duševného vlastníctva týkajúce sa produktov a náhradných častí, vrátane patentov, projektov, obchodných značiek a autorských práv sú na strane Dodávateľa.


11.2    Porušenie. V prípade, že dodané produkty alebo náhradné časti porušia akékoľvek práva duševného vlastníctva tretej strany, Dodávateľ (i) zabezpečí Klientovi právo na ďalšie využívanie produktov alebo náhradných častí porušujúcich právo, (ii) modifikuje produkty alebo náhradné časti takým spôsobom, aby neporušovali právo, (iii) nahradí produkty alebo náhradné časti porušujúce právo takými, ktoré neporušujú duševné právo, alebo (iv) odkúpi produkty alebo náhradné diely porušujúce právo v cene nižšej o 10 % z každým rokom, ktorý uplynie od ich dodania. Klient nemá iné oprávnenia súvisiace s produktmi, náhradnými časťami alebo inými službami v oblasti porušenia práv duševného vlastníctva tretej strany. 


12.      Dôvernosť


12.1    Zverejnenie a využívanie. Klient nemôže zverejňovať, používať ani sprístupňovať iným obchodné tajomstvá alebo iné informácie, bez ohľadu na ich charakter, ktoré nie sú dostupné verejne.
12.2    Ochrana. Klient nemôže čerpať neopodstatnené zisky alebo sa snažiť nadobudnúť znalosti Dodávateľa tak, ako je uvedené v bode 12.1. Klient musí údaje uchovávať obozretne tak, aby sa predišlo ich úniku.

12.3    Doba trvania. Záväzky Klienta v nadväznosti na body 12.1. a 12.2, musia byť aplikované v obchodnom vzťahu medzi zmluvnými stranami a bez časového obmedzenia, aj po skončení platnosti zmluvy, bez ohľadu na príčiny vypršania jej platnosti.


13.      Platné právo a jurisdikcia

 

13.1    Platné právo. Obchod medzi zmluvnými stranami podlieha dánskemu právu. 


13.2    Jurisdikcia. Všetky spory medzi zmluvnými stranami týkajúce sa interpretácie alebo aplikovania vyššie uvedených obchodných a dodacích podmienok sa budú riešiť pred dánskym súdom.