Kosár

A vevő bevásárlókosara üres

0Cikk

A kosár üres

Product was successfully added to your shopping cart.

Áruértékesítés és -szállítás általános szerződési feltételei vállalkozások számára

Áruértékesítés és -szállítás általános szerződési feltételei vállalkozások számára

Általános szerződési feltételek a Sax Lift (székhely: Engvej 10., Vejen 6600, Dánia) termékeinek értékesítésére és szállítására


1.         Hatály és érvényesség

1.1       A jelen „Értékesítés és szállítás általános szerződési feltételei” (a továbbiakban: „Szerződési feltételek”) hatálya, eltérő írásos megállapodás hiányában a Sax Lift (közösségi adószám: DK34197245; a továbbiakban: „Társaság”) valamennyi szállítására, azaz többek között, korlátozás nélkül, termék, alkatrész és kapcsolódó szolgáltatás, például emelőasztal telepítése, üzembehelyezése, javítása és kötelező felülvizsgálata értékesítésére és szállítására kiterjed.

2.         Megállapodás

2.1       A Szerződési feltételek a Társaság ajánlataival és megrendelés-visszaigazolásaival együtt képezik a Társaság termékekre, alkatrészekre és kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó teljes megállapodását (a továbbiakban: „Megállapodás”). A vásárló megrendelésbe foglalt vagy a Társasággal egyéb módon közölt vásárlási feltételei csak abban az esetben képezik részét a Megállapodásnak, ha a Társaság azokat írásban elfogadta.

2.2       Módosítások és kiegészítések. A Megállapodás módosítása és kiegészítése csak a felek közötti írásos visszaigazolással válik hatályossá. Az e-mail érvényes eszköz módosítás visszaigazolásával kapcsolatos értesítésre.

2.3 Az ajánlat akkor érvényes, ha a Társaság központja (Sax Lift A/S , közösségi adószám: 1732 6587, Engvej 10., Vejen 6600, Dánia) jóváhagyta.


3.         Termék, alkatrész és kapcsolódó szolgáltatás

3.1       A Társaság által értékesített és a vásárló részére átadott minden termék és alkatrész új, CE-jelöléssel ellátott, átadáskor megfelel az EN 1570. sz. szabványnak, és olyan üzemeltetési útmutatóval ellátott, amelyet a termék használata előtt a vásárlónak el kell olvasnia és meg kell értenie.
3.2       Kapcsolódó szolgáltatások. A termék és alkatrész értékesítésével és átadásával összefüggésben a Társaság által értékesített és átadott további szolgáltatások elvégzése, azaz többek között, korlátozás nélkül az emelőasztalok összeszerelése, üzembehelyezése, javítása és kötelező felülvizsgálata szakszerűen, az EN 1570. sz. szabványnak megfelelően történik.


3.3       Felelősség korlátozása. A terméket, alkatrészt és a kapcsolódó szolgáltatást, például emelőasztal összeszerelését, üzembehelyezését, javítását és kötelező felülvizsgálatát a termék üzemeltetési útmutatójában meghatározott konkrét korlátozásoknak megfelelően, azok keretén belül a vásárló használhatja rendeltetésszerűen. A Megállapodás részét képező esetlegesen ellentétes feltételek sérelme nélkül, a Társaság csak abban az esetben köteles a rendellenesen működő terméket megjavítani vagy kicserélni, ha azt a vásárló a termék üzemeltetési útmutatójában meghatározott konkrét korlátozásoknak megfelelően, azok keretén belül használta. A Társaság harmadik fél káráért, például, korlátozás nélkül, a termék használatához köthető üzleti lehetőség elvesztéséért, büntetésért, kárért nem felel. A vásárló köteles helytállni a Társaságért abban a mértékben, amilyen mértékben a Társaság a veszteségért vagy kárért felelősséget vállalni kényszerült.

4.       Vételár és fizetés

4.1       Vételár. Ha a felek nem kötöttek írásban ettől eltérő megállapodást, a termékeknek, alkatrészeknek és a kapcsolódó szolgáltatásoknak, például emelőasztal összeszerelésének, üzembehelyezésének, javításának és kötelező felülvizsgálatának vételára, a megrendelés Társaság általi visszaigazolásának időpontjában összhangban van a Társaság árlistájával. Az árak áfa nélkül értendőek.

4.2       Fizetés. Ha a felek nem kötöttek írásban ettől eltérő megállapodást, a vásárló a termék, alkatrész és kapcsolódó szolgáltatás számláját a számla kiállításának napjától számított 8 naptári napon / munkanapon belül köteles megfizetni.

4.3       Tulajdonjog megtartása. A Társaság által értékesített és a Vásárló által megvásárolt termékek és alkatrészek mindaddig a Társaság tulajdonát képezik, amíg azok teljes kiszámlázott értékét a vásárló meg nem fizeti.

5.         Késedelmes fizetés

5.1       Kamat. Ha a vásárló termék, alkatrész vagy kapcsolódó szolgáltatás számláját a Társaságnak nem felróható okból nem fizeti meg határidőre, a vásárló az esedékes összegen felül, az esedékes összeg alapján havi 2% büntetőkamatot köteles megfizetni a határidőtől a fizetés napjáig tartó időszakra.

5.2       Megszűnés. Ha a vásárló nem fizeti meg részben vagy egészben termék, alkatrész vagy kapcsolódó szolgáltatás lejárt számláját a Társaságtól – érvényes módon akár e-mailben – kapott írásos fizetési felszólítás kézhezvételétől számított 14 naptári napon belül, a Társaságnak az 5.1. pontban foglalt büntetőkamat alkalmazásán túl joga van (i) a nem teljes egészében kifizetett számlához kapcsolódó szerződést felbontani, (ii) a vásárlóval kötött és érvényben lévő minden egyéb szerződést felbontani, és ha a vásárló már előre fizetett a Társaság által még nem teljesített, de létező szerződés alapján, nettósítási/beszámítási szabályt alkalmazni, vagy meglévő vagy jövőbeni Megállapodás/Szerződés keretében előre fizetést kérni, és/vagy (iii) egyéb jogorvoslattal élni.

6.         Ajánlat, megrendelés, megrendelés-visszaigazolás

6.1       Ajánlat. Ha az ajánlatban másképp nem jelöltük, a Társaság ajánlata az ajánlat keltének napjától számított 4 hétig érvényes. Ha a Társaság és a vásárló külön megállapodást kifejezetten nem kötött, a Vásárlótól az ajánlat lejárta után kapott megrendelés nem kötelező érvényű a Társaság számára.


6.2       Megrendelés. Megrendelést a vásárló írásban e-mailben, vagy telefonon adhat. A megrendelés szerződéskötésnek kell követnie. A vásárló megrendelésének az alábbi adatokat kell tartalmaznia minden egyes megrendelt termék, alkatrész és kapcsolódó szolgáltatás vonatkozásában: (i) megrendelés száma, (ii) darabszám, (iii) mennyiség, (v) vételár, (vi) fizetési kondíciók, (vii) teljesítés napja, (viii) szállítási cím, (ix) a számlát fogadó személy számlázási címe, szállítási feltételei, vezeték- és keresztneve, pozíciója és e-mail-címe, valamint a számla kiegyenlítéséért felelős személy, ha eltér a fentiektől.
6.3       Megrendelés visszaigazolása. A Társaság arra törekszik, hogy a megrendelés készhez vételétől számított 3 munkanapon belül írásban /e-mailben visszaigazolja vagy elutasítsa a vásárló termékre, alkatrészre vagy kapcsolódó szolgáltatásra, például emelőasztal telepítésére, üzembehelyezésére, javítására vagy kötelező felülvizsgálatára vonatkozó megrendelését. A Társaság nem vállal felelősséget az egyéb módon (pl. telefonon) közölt teljes vagy részleges visszaigazolásért.

6.4       Megrendelés módosítása. A Társaság írásos jóváhagyása nélkül a vásárló nem módosíthatja a termék, alkatrész vagy kapcsolódó szolgáltatás függőben lévő megrendelését.

6.5       Eltérő feltételek. Ha a Társaság termékre, alkatrészre vagy kapcsolódó szolgáltatásra vonatkozó visszaigazolásának feltételei nem igazodnak a vásárló megrendelésének vagy a vásárlóval kötött megállapodásnak a feltételeivel, és a vásárló nem kívánja elfogadni az eltérő feltételeket, akkor értesítenie kell írásban a Társaságot a megrendelés-visszaigazolás kézhez vételétől számított 3 munkanapon belül. Ellenkező esetben a vásárlót a megrendelés-visszaigazolás köti, és a kapcsolódó számlát ki kell fizetnie.

7.         Szállítás:

7.1       A Társaság által értékesített termékek és alkatrészek szállítási feltételei „Ex Works” (EXW) paritás alapján – Incoterms DAP2010.

7.2       Szállítás. A Társaság az értékesített terméket, alkatrészt és kapcsolódó szolgáltatást a Társaság megrendelés-visszaigazolásában rögzített feltételek szerint adja át. A Társaságnak joga van az egyeztetett teljesítési időpontnál előbb is átadni a terméket vagy alkatrészt, kivéve, ha a felek másként állapodtak meg.

7.3       Megvizsgálási kötelezettség. A vásárló köteles […] minden terméket, alkatrészt és kapcsolódó szolgáltatást az átadáskor. A vásárló köteles azonnal vagy legkésőbb az átadástól (vásárló aláírása és keltezés a fuvarlevélen) számított 5 munkanapon /naptári napon belül értesíteni a Társaságot problémával vagy hiányossággal kapcsolatban. A probléma vagy hiányosság engedélyezett értesítési időtartam letelte utáni bejelentését elutasítjuk.

7.4       Visszaviteli jog. Hagyományos emelőasztalok és mobil emelőasztalok: Nem küldhető vissza, csak ha külön, írásos megállapodás teszi lehetővé. Egyedi emelőasztalok és mobil emelőasztalok: Egyedi emelőasztal és mobil emelőasztal nem küldhető vissza.

8.         Késedelmes szállítás

8.1       Értesítés. Ha a Társaság úgy ítéli meg, hogy a termék, alkatrész vagy kapcsolódó szolgáltatás (Megállapodás szerinti) szállítási időpontja nem teljesíthető, azonnal értesítést kell küldenie, melyben részletesen kifejti a vásárlónak a késedelem okát, és meghatározza a várható új szállítási időpontot. Az értesítés esetében az e-mail elfogadott közlési mód.

8.2       Vásárlói felmondás. Abban az esetben, ha a termék, alkatrész vagy kapcsolódó szolgáltatás szállítása a megállapodásban szereplő szállítási időponthoz képest várhatóan több mint 14 naptári napot késik olyan okból, amelyért a vásárló nem felelős, és ha a szállításra a vásárló által megadott észszerű, legalább 14 naptári napos időintervallumban kerül sor, akkor a vásárló a Társaság részre küldendő további írásos értesítés nélkül elállhat a szóban forgó és a késedelemmel érintett megrendeléstől. Késedelmes szállítás esetén a vásárlónak más joga nincs.

9.         Szavatosság

9.1       Korlátozott szavatosság. A Társaság szavatolja, hogy a termék, alkatrész és kapcsolódó szolgáltatás az átadás után 12 hónapig mentes a tervezési, anyag- és kivitelezési hibáktól. A garanciálisan cserélt alkatrészre a csere napjától számított 12 hónapos szavatosság vonatkozik, de ez az időtartam nem lépheti túl az eredeti szállítástól számított 24 hónapot.

9.2       Szokásos kopás és elavulás. A szavatosság nem terjed ki a kopó alkatrészekre, például, korlátozás nélkül, a tömítésekre, és a szokásos kopás és elavulás miatt keletkező hibákra. Az alábbiak is érvénytelenítik a szavatosságot: (i) az üzemeltetési útmutató áthágása, az emelőasztal üzemeltetési útmutatóval ellentétes működtetése. (Például, az üzemeltetési útmutatóban foglaltaknak megfelelően, kialakítása szerint az emelő az asztallapon egyenletesen elosztott névleges terhelés melletti üzemeltetésére alkalmas, óránként 10 alkalommal, napi 8 órában, 50 °C környezeti hőmérsékletig), (ii) a Társaság útmutatásával és az általános gyakorlattal ellentétes tárolás, telepítés, használat és karbantartás, (iii) nem a Társaság által végzett javítás és módosítás és (iv) egyéb olyan tényezők, melyekért a Társaság nem felelős.

9.3       Értesítés. A vásárlónak a termékkel kapcsolatos minden problémát és hibát írásban kell bejelentenie a Társaságnak. Azt a követelést, amelyet nem írásban jelentenek be, elutasítjuk. A Társaság kérésére a vásárló köteles a bejelentett problémával, hibával kapcsolatban elégséges adatot, magyarázatot, információt átadni a Társaság részére.

9.4       Vizsgálat. Problémával vagy hibával kapcsolatos írásos értesítés kézhezvétele után a Társaság, az igény megvizsgálásához szükséges észszerű időn belül visszajelez a vásárlónak, hogy az igény tárgyát képező probléma vagy hiba szavatosság hatálya alá tartozik-e. A vásárló a Társaság kérésére köteles elküldeni a hibás alkatrészt, emelőasztalt vagy mobil emelőasztalt a Társaság részére az Engvej 10, 6600 Vejen, Dánia címre. A szállítás költségét, és ha a vásárló szükségesnek tartja, a biztosítás költségét a vásárló viseli. Az emelőasztal / mobil emelőasztal és az alkatrész szállítása a vásárlótól a Társaság telephelyéig a vásárló kockázatára és felelősségére történik. Ha a probléma és/vagy hiba szavatosság hatálya alá esik, a vásárlónak történő kiszállítás költségét, és a Társaság által szükségesnek ítélt biztosítás költségét a Társaság viseli. Az emelőasztal / mobil emelőasztal és az alkatrész szállítása a Társaság telephelyétől vissza a vásárlóhoz a Társaság kockázatára és felelősségére történik.

 

9.5       Javítás. A Társaság, a 9.4. szakasz sérelme nélkül, észszerű időn belül megjavítja vagy kicseréli a hibás alkatrészt, vagy elküldi a vásárlónak, és a vásárló cseréli ki a hibás alkatrészt.
9.6       Megszűnés. A 9.4. szakasz sérelme nélkül, ha a Társaság a szavatosság hatálya alá tartozó hibás alkatrészt a vásárlónak fel nem róható okból nem javítja meg vagy nem cseréli ki észszerű határidőn belül, és a probléma vagy hiba nem oldódik meg észszerű határidőn , azaz attól számított legfeljebb egy hónapon belül, hogy a Társaság a hibás terméket a vásárlótól megkapta, a vásárló jogosult, azonnali írásos értesítés mellett, kizárólag a hibás termék vonatkozásában a Megállapodást felmondani, és ha a terméket már kifizette, jogosult a termék – a továbbra is a vásárlót terhelő szállítási stb. költségekkel csökkentett – teljes megfizetett vételárának visszatérítésére. A jelen szerződési feltételek 9. szakaszában foglalt szavatosságon kívül más szavatosságot és garanciát a vásárló részére nem kínálunk termék, alkatrész vagy kapcsolódó szolgáltatás problémájával, megrongálódásával vagy hibájával kapcsolatban.


10.      Felelősség
10.1    Felelősség. Mindkét fél a Megállapodás keretein belül, a hatályos jogszabályok szerint felelős saját cselekedeteiért és mulasztásaiért.

10.2    Termékfelelősség. A termékfelelősségre a jelenleg hatályos dán törvények vonatkoznak. Ha a törvény másként nem rendelkezik, a Sax Lift A/S az elmaradt nyereségért és egyéb közvetett vagy következményes kárért nem felel.

10.3       Felelősség korlátozása. A Társaság felelőssége a vásárló felé, a Megállapodás ezzel ellentétes rendelkezése esetén sem haladhatja meg a megrendelt termék (pl. emelőasztal / mobil emelőasztal) vételárát.
10.4     Közvetett veszteség. A Megállapodásban szereplő bármely ellentétes feltételtől függetlenül, kivéve, ha jogszabály másként rendelkezik, a Társaság nem felelős a működési veszteségért, az elmaradt nyereségért és egyéb közvetett veszteségért és kárért.


10.5    Vis maior. […], a Társaság nem tartozik felelősséggel a vásárlónak, ha a kötelezettségét vis maiornak tekinthető okból mulasztja el. A felelősség […], míg a vis maior fennáll. A vis maior körülményeire a Társaság nincs hatással, értük nem felelős, a körülmények a Megállapodás [rögzítésekor] nem láthatók előre. A vis maior esetei közé tartozik, korlátozás nélkül, például a szokatlan természeti körülmény, a háború, a terrorizmus, a tűz, áradás, vandalizmus és a munkajogi vita.


11.      Szellemitulajdon-jogok
11.1    Tulajdonjog. Termékhez, alkatrészhez és kapcsolódó szolgáltatáshoz, és a [Megállapodás hatálya alá tartozó] szabadalomhoz, dizájnhoz, védjegyhez és joghoz köthető minden szellemitulajdon-jog a Társaságot illeti.


11.2       Jogsértés. Ha az átadott termék vagy alkatrész harmadik fél szellemitulajdon-jogát sérti, saját költségére a Társaság (i) biztosítja a vásárló számára a jogsértő termék vagy alkatrész további használatának jogát, (ii) módosítja a jogsértő terméket vagy alkatrészt, hogy ne legyen jogsértő, (iii) kicseréli a jogsértő terméket vagy alkatrészt olyanra, amely nem sért jogot, vagy (iv) visszavásárolja a jogsértő terméket vagy alkatrészt az eredeti nettó vételár értékesítés óta eltelt évek száma szerint évente 10%-kal csökkentett összegéért. A vásárlót nem illeti meg egyéb jog harmadik fél termékhez, alkatrészhez és kapcsolódó előnyhöz köthető szellemitulajdon-jogának megsértésével összefüggésben.
12.      Titoktartás
12.1    Közzététel és felhasználás. A vásárló a Társaság üzleti titkát és a nyilvánosan nem elérhető, bármilyen természetű egyéb információját másnak át nem adhatja, fel nem használhatja, ezek felhasználására mást alkalmassá nem tehet.
12.2       Védelem. A 12.1. szakaszban foglaltak szerint, a Társaság bemutatott bizalmas információjából a vásárló nem juthat jogosulatlan előnyhöz, annak megismerésére nem tehet erőfeszítést. A vásárlónak olyan módon kell kezelnie és tárolnia a bizalmas információt, hogy az még véletlenül se kerülhessen harmadik fél birtokába.
12.1    Közzététel és felhasználás. A vásárló a Társaság üzleti titkát és a nyilvánosan nem elérhető, bármilyen természetű egyéb információját másnak át nem adhatja, fel nem használhatja, ezek felhasználására mást alkalmassá nem tehet.
12.2       Védelem. A 12.1. szakaszban foglaltak szerint, a Társaság bemutatott bizalmas információjából a vásárló nem juthat jogosulatlan előnyhöz, annak megismerésére nem tehet erőfeszítést. A vásárlónak olyan módon kell kezelnie és tárolnia a bizalmas információt, hogy az még véletlenül se kerülhessen harmadik fél birtokába.
12.3       Időtartam. A vásárló 12.1. és 12.2. szakasz szerinti kötelezettségei a felek közötti kereskedelmi ügyletekre az ügylet megszűnését követően, a megszűnés okától függetlenül, időkorlátozás nélkül vonatkoznak.
12.3       Időtartam. A vásárló 12.1. és 12.2. szakasz szerinti kötelezettségei a felek közötti kereskedelmi ügyletekre az ügylet megszűnését követően, a megszűnés okától függetlenül, időkorlátozás nélkül vonatkoznak.


13.      Joghatóság és alkalmazandó jog
13.1    Alkalmazandó jog. A felek közötti kereskedelmi ügylet minden tekintetben a dán jog hatálya alá tartozik.

13.2    Joghatóság. Az értékesítés és szállítás szerződéses feltételeinek értelmezésével és hatáskörével kapcsolatos jogvitát a felek kötelesek dán bíróságon rendezni.