Din handlekurv

Der er ingen varer i kurven

0item(s)

Du har ingen varer i handlekurven.

Product was successfully added to your shopping cart.

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder


1. Anvendelse

1.1 Anvendelse. Alminnelige salgs- og leverings­betingelser (” Betingelsene”) gjelder for alle avtaler om Sax Lifts, CVR-num­mer DK17326589 – merverdiavgifts registrerings nr. DK34197245, (” Virksomheten”) salg og levering av produkter, reservedeler og evt. tilknyttende ytelser til bedriftskunder.

  1. Avtalegrunnlag

2.1 Avtalegrunnlag. Betingelsene utgjør sammen med Virksomhetens tilbud og evt. ordrebekreftelser det samlede avtalegrunnlag om Virksomhetens salg og levering av produkter, reservedeler og evt. tilknyttende ytelser til kunden (”Avtalegrunnlaget”). Kundens innkjøpsbe­ting­elser trykt på ordrer eller på anden måte meddelt til Virksomheten utgjør ikke en del av Avtalegrunnlaget.

2.2 Endringer og tillegg. Endringer av og tillegg til Avtalegrunnlaget er kun gjeldende, hvis partene har avtalt dem skriftlig/via E-post.

2.3 Tilbudets gyldighet er under forbehold av selskapets hovedkontors (Sax Lift A/S, CVR DK17326589 – merverdiavgifts registrerings nr. DK34197245, Engvej 10, 6600 Vejen, Danmark) godkjennelse.

3. Produkter, reservedeler og ytelser

3.1 Produkter og reservedeler. Produkter og reservedeler, som Virksomheten selger og leverer til kunden, er nye, CE-merket og overholder EN 1570 ved leveringen.

3.2 Ytelser. Evt. tilknyttende ytelser, som Virksom­heten selger og leverer til kunden, i for­bindelse med salg og levering av produkter eller reservedeler utføres håndverksmessig korrekt og overholder EN 1570 ved leve­ringen.

3.3 Ansvarsbegrensning. Produkter, reservedeler og tilknyttende ytelser som montasje, igangsetning, reparasjon og lovpliktige ettersyn av løfteborder, som Virksomheten selger og leverer til kunden, er beregnet til at heve og senke gods innenfor tillatelig belastning. Uansett eventuelle motstående vilkår i Avtalegrunnlaget er Virksomheten i ingen tilfelle ansvarlig for tap eller skader, der kan henføres til bruk til andet formål eller til bruk i strid med Virksomhetens anvisninger. Kunden skal skadesløs holde Virksomheten, i det omfang Virksomheten måtte bli gjort ansvarlig for slike tap eller skader.

4. Pris og betaling

4.1 Pris. Prisen for produkter, reservedeler og evt. tilknyttende ytelser følger Virksomhetens gjeldende prislister på dette tidspunkt, hvor Virksomheten bekrefter kundens ordrer, medmindre partene har avtalt andet skriftlig/via E-post. Alle priser er eksklusive moms.

4.2 Betaling. Kunden skal betale alle fakturaer for produkter, reservedeler eller evt. tilknyttende ytelser senest 14 dager fra fakturadato, medmindre partene har avtalt andet skriftlig/via E-post.

4.3 Eiendomsforbehold. Det solgte forbliver Virksomhetens eiendom inntil hele kjøpesummen er betalt.

  1. Forsinket betaling

5.1 Renter. Hvis kunden unnlater at betale en faktura for produkter, reservedeler eller evt. tilknyttende ytelser av årsaker, som Virksomheten er uten ansvar for, har Virksomheten rett til at renter av det forfalne beløp på 2 % pr. måned fra forfallstid og til betaling skjer.

5.2 Opphevelse. Hvis kunden unnlater at betale en forfallen faktura for produkter, reservedeler eller evt. tilknyttende ytelser senest 14 dager efter at have mottaket skriftlig påkrav om betaling fra Virksomheten, har Virksomheten utover renter efter pkt. 5.1 rett til at: (i) oppheve salget av de produkter, reservedeler og/eller evt. tilknyttende ytelser, som forsinkelsen vedrører, (ii) oppheve salget av produkter, reservedeler og/eller evt. tilknyttende ytelser, som ennå ikke er levert til kunden, eller kreve forutbetaling hermed, og/eller (iii) gjøre andre misligholdsbeføyelser gjeldende.

6. Tilbud, ordrer og ordrebekreftelser

6.1 Tilbud. Virksomhetens tilbud er gjeldende i 4 uker fra den dato, tilbudet er datert, medmindre andet fremgår av tilbudet. Aksept av tilbud, der er i Virksomhetens hender etter akseptfristens utløp, er ikke bindende for Virksomheten, medmindre Virksomheten meddeler kunden andet.

6.2 Ordrer. Kunden kan sende ordrer på produkter, reservedeler eller evt. tilknyttende ytelser til Virksomheten skriftlig/via E-post eller telefonisk. En ordre skal inneholde følgende opplysninger for hvert order produkt, reservedel eller evt. ytelse: (i) Ordrenummer, (ii) Varenummer, (iii) Varebeskrivelse, (iv) Mengde, (v) Pris, (vi) Betalingsbetingelser, (vii) Leveringsdato, (viii) Leveringsadresse, (ix) Leveringsbetingelser og E-post adresse hvortil faktura ønskes tilsendt.

6.3 Ordrebekreftelser. Virksomheten tilstreber at sende bekreftelse eller avslag av en ordre på produkter, reservedeler eller evt. tilknyttende ytelser til kunden skriftlig/via E-post senest 3 arbeidsdager efter mottagelse av ordren. Bekreftelser og avslag av ordrer skal være skriftlige for at binde Virksomheten.

6.4 Endring av ordrer. Kunden kan ikke endre en avlagt ordrer på produkter, reservedeler eller tilknyttende ytelser uten Virksomhetens skriftlige aksept.

6.5 Uoverensstemmende vilkår. Hvis Virksomhetens bekreftelse av en ordre på produkter, reservedeler eller tilknyttende ytelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller Avtalegrunnlaget, og kunden ikke ønsker at akseptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele dette til Virksomheten skriftlig senest 3 arbeidsdager efter mottagelse av ordrebekreftelsen. I motsatt fald er kunden bundet av ordrebekreftelsen.

7. Levering

7.1 Leveringsbetingelse. Virksomheten leverer alle solgte produkter og reservedeler – Incoterms DAP 2010.

7.2 Leveringstid. Virksomheten leverer alle solgte produkter, reservedeler og evt. tilknyttende ytelser til den tid, der fremgår av Virksomhetens ordrebekreftelse. Virksomheten har rett til at levere før den avtalte leveringstid, medmindre partene har avtalt andet.

7.3 Undersøkelse. Kunden skal undersøke alle produkter, reservedeler og evt. tilknyttende ytelser ved leveringen. Hvis kunden oppdager en feil eller mangel, som kunden ønsker at påberope seg, skal den straks, og senest 5 dager etter mottagelsen, meddele skriftlig til Virksomheten. Hvis en feil eller mangel, som kunden oppdager eller burde ha oppdaget innenfor denne frist ikke meddeles skriftlig til Virksomheten, kan den ikke senere gjøres gjeldende.

7.4 Returrett. Standard løfteborder og løftebordsvogner: Ingen returrett med mindre der er inngått særskilt skriftlig avtale om dette. Kundetilpassede løfteborder og løftebordsvogner: Kundetilpassede løfteborder og løftebordsvogner kan ikke returneres.

8. Forsinket levering

8.1 Meddelelse. Hvis Virksomheten forventer en forsinkelse i leveringen av produkter, reservedeler eller tilknyttende ytelser, informerer Virksomheten kunden om dette og opplyser samtidig årsaken til forsinkelsen og gir en ny forventet leveringstid.

8.2 Opphevelse. Hvis Virksomheten unnlater at levere produkter, reservedeler eller evt. tilknyttende ytelser senest 14 dager efter den avtalte leveringstid av årsaker, som kunden er uten ansvar for, og levering ikke skjer innen en av kunden heretter fastsatt rimelig frist på minst 14 dager, kan kunden oppheve den eller de ordrer, som er berørt av forsinkelsen, uten ytterligere varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheten. Kunden har ikke andre rettigheter i anledning av forsinket levering.

9. Feil og mangler

9.1 Garanti. Virksomheten garanterer, at produkter, reservedeler og evt. tilknyttende ytelser er fri for vesentlige feil og mangler i design, materialer og utførelse i 12 måneder efter leveringen. For deler som utskiftes under garanti, utgjør garantiperioden 12 måneder fra utskiftningen, dog maksimalt 24 måneder fra den opprinnelig levering.

9.2 Unntagelser. Virksomhetens garanti omfat­ter ikke slitasjedeler såsom pakninger og feil eller mangler, der skyldes: (i) alminnelig slitasje – løftebordet er beregnet til at løfte den nominelle last fordelt på hele plattformen maks 10 ganger i timen i 8 timer om dagen ved en romtemperatur som ikke overstiger 50 grader C, (ii) oppbevaring, installasjon, bruk eller vedlikeholdelse som er i strid med Virksomhetens instruksjoner eller alminnelig praksis, (iii) reparasjon eller endring utført av andre end Virksomheten, og (iv) andre forhold, som Virksomheten er uten ansvar for.

9.3 Meddelelser. Hvis kunden oppdager en feil eller mangel i garantiperioden, som kunden ønsker at påberope seg, skal den straks meddeles skriftlig til Virksomheten. Hvis en feil eller mangel, som kunden oppdager eller burde ha oppdaget, ikke straks meddeles skriftlig til Virksomheten, kan den ikke senere gjøres gjeldende. Kunden skal gi Virksomheten de opplysninger om en meddelt feil eller mangel, som Virksomheten beder om.

9.4 Undersøkelse. Innenfor rimelig tid efter at Virksomheten har mottaket meddelelse fra kun­den om en feil eller mangel og undersøkt kravet, meddeler Virksomheten kunden, om feilen eller mangelen er omfattet av garanti. Kunden skal efter anmodning sende defekte deler eller evt. defekt løftebord/løftebords-vogn til Virksomheten. Kunden bærer omkostningene ved og risikoen for deler og evt. løftebord/løftebordsvogn under transport til Virksomheten. Virksomheten bærer omkostningene ved og risikoen for deler eller evt. løftebord/løftebordsvogn under transport til kunden, hvis feilen eller mangelen er omfattet av garanti.

9.5 Avhjelpning. Innenfor rimelig tid etter at Virksomheten har avgitt meddelelse til kunden efter pkt. 9.4 om, at en feil eller mangel er omfattet av garanti, avhjelper Virksomheten feilen eller mangelen ved at: (i) utskifte eller reparere defekte deler på returnert løftebord, eller (ii) sende reservedeler til kunden med henblikk på kundens egen utskiftning eller reparasjon.

9.6 Opphevelse. Hvis Virksomheten unnlater at avhjelpe en feil eller mangel omfattet av garanti innenfor rimelig tid efter, at Virksomheten har gitt meddelelse til kunden efter pkt. 9.4, av årsaker, som kunden er uten ansvar for, og feilen eller mangelen ikke er avhjulpet innenfor en rimelig frist på minst 1 måned, kan kunden oppheve den eller de ordrer, som er berørt av feilen eller mangelen, uten varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheten. Kunden har ikke andre rettigheter i anledning av feil eller mangler ved produkter, reservedeler eller evt. tilknyttende ytelser end dem, som uttrykkelig fremgår av pkt. 9.

10. Ansvar

10.1 Ansvar. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og unnlatelser efter gjeldende rett med de begrensninger, der følger av Avtalegrunnlaget.

10.2 Produktansvar. For produktansvar gjelder de til enhver tid gjeldende regler i dansk rett. I det omfang intet andet følger, av ufravikelige rettsregler, er Sax Lift A/S ikke ansvarlig for driftstap, avansetap eller andet indirekte tap eller følgeskader.

10.3 Ansvarsbegrensning. Uansett eventuelle motstående vilkår i Avtalegrunnlaget kan Virksomhetens ansvar ovenfor kunden ikke overstige løftebordets/løftebordsvognens pris.

10.4 Indirekte tap. Uansett eventuelle motstående vilkår i Avtalegrunnlaget er Virksomheten, i det omfang intet andet følger av ufravikelige rettsregler, ikke ansvarlig driftstap, avansetap eller andet indirekte tap eller følgeskader.

10.5 Force majeure. Uansett eventuelle motstående vilkår i Avtalegrunnlaget er Virksomheten ikke ansvarlig ovenfor kunden for manglende oppfyllelse av forpliktelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheten består, så lenge force majeure består. Som force majeure anses forhold, som er utenfor Virksomhetens kontroll, og som Virksomheten ikke burde ha forutsett ved avtalens inngåelse. Eksempler på force majeure er usedvanlige naturforhold, krig, terror, brann, oversvømmelse, hærverk og arbeidsstridigheter.

11. Immaterielle rettigheter

11.1 Eiendomsrett. Den hele eiendomsrett til alle immaterielle rettigheter vedrørende produkter, reservedeler og tilknyttende ytelser, herunder patenter, design, varemerker og opphavsrettigheter, tilhører Virksomheten.

11.2 Krenkelse. Hvis leverte produkter eller reservedeler krenker tredjeparts immaterielle rettigheter, skal Virksomheten for egen regning: (i) sikre kundens rett til at fortsette med at bruke de krenkende produkter eller reservedeler, (ii) endre de krenkende produkter eller reservedeler, så de ikke lengere krenker, (iii) erstatte de krenkende produkter eller reservedeler med noe, som ikke krenker, eller (iv) tilbakekjøp de krenkende produkter eller reservedeler til den opprinnelige netto kjøpspris med fradrag av 10 % pr. år siden leveringen. Kunden har ikke andre rettigheter i anled­ning av produktenes, reservede­ler eller tilknyttende ytelser krenkelse av tredjeparts immaterielle rettigheter.

12. Fortrolighet

12.1 Videre givelse og bruk. Kunden må ikke videre bringe eller bruke eller sette andre i stand til at bruke Virksomhetens bedriftshemmeligheter eller andre opplysninger uansett art, som ikke er offentlig tilgengelige.

12.2 Beskyttelse. Kunden må ikke på utilbørlig måtte skaffe seg eller forsøke at skaffe seg kjennskap til eller rådighet over Virksomhetens fortrolige opplysninger som beskrevet i pkt. 12.1. Kunden skal omgå og oppbevare opplysningene forsvarlig for at unngå, at de utilsiktet kommer til andres kjennskap.

12.3 Varighet. Kundens forpliktelser efter pkt. 12.1-12.2 gjelder under partenes samhandel og uten tidsbegrensning efter samhandelens opphør uansett årsaken til opphøret.

13. Gjeldende rett og verneting

13.1 Gjeldende rett. Partenes samhandel er i alle henseender underlagt dansk rett.

13.2 Verneting. Enhver tvist, som måtte oppstå i forbindelse med partenes samhandel, skal avgjøres ved en dansk domstol.