Twój koszyk

Nie ma produktów w koszyku

0item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Product was successfully added to your shopping cart.

Ogólne warunki sprzedaży i dostawy produktów - SAX LIFT A/S

 1. Zastosowanie

1.1 Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy (dalej nazywane “Warunkami”) obowiązują wszystkie dostawy wykonywane przez firmę Sax Lift A/S, nr NIP 17326589, wewnątrzwspólnotowy nr NIP: DK34197245 (zwaną dalej „Dostawcą”), chyba że strony ustaliły inaczej za pomocą pisemnego porozumienia, wliczając, lecz nie wyłącznie, sprzedaż i dostawę produktów, części zamiennych i usług dla Klientów biznesowych.

 

2. Umowa

2.1 Warunki, razem z ofertami Dostawcy i dalsze potwierdzenia zamówień tworzą całość Umowy dotyczącej sprzedaży i dostawy produktów oraz części zapasowych i związanych usług. Warunki zakupu Klienta zawarte w zamówieniu lub przekazane Dostawcy nie są częścią Umowy.

2.2 Zmiany i uwagi. Zmiany i uwagi do ram umownych są dozwolone poprzez pisemne porozumienie pomiędzy obydwiema stronami. E-mail jest odpowiednim sposobem powiadomienia o potwierdzeniu zmian.

2.3 Ważność oferty. Ważność oferty podlega zatwierdzeniu przez główny oddział firmy (Sax Lift A/S, NIP: 17326589; NIP wewnątrzwspólnotowy UE: DK34197245, Engvej 10, 6600 Vejen, Dania).

 

3. Produkty i części zamienne

3.1 Produkty i części zapasowe. Produkty i części zapasowe, które Dostawca sprzedaje i dostarcza są nowe, oznakowane certyfikatem CE i spełniają normy europejskie określone przez EN1570 w momencie dostawy.

3.2 Usługi. Powiązane usługi, które Dostawca sprzedaje i dostarcza do Klienta w ramach sprzedaży i dostawy produktów lub części zamiennych, są wykonywane prawidłowo i spełniają normy EN 1570 w momencie dostawy.

3.3 Ograniczenie odpowiedzialności. Produkty, części zamienne i usługi związane z podnośnikami stołowymi są przeznaczone do użytku przez Klienta w zgodzie i w ramach konkretnych ograniczeń danego produktu określonymi w Instrukcji Obsługi. Bez względu na jakiekolwiek przeciwstawne warunki w Umowie, Dostawca nie jest odpowiedzialny za straty osób trzecich, jak na przykład, ale nie wyłącznie, straty w działalności lub kary, lub szkody spowodowane użytkowaniem produktu. Klient zwalnia Dostawcę z odpowiedzialności za tego typu straty lub uszkodzenia.

 

4. Cena i płatności

4.1 Cena. Ceny produktów, części zamiennych i związanych usług opierają się na aktualnych cennikach Dostawcy w momencie potwierdzenia zamówienia, chyba że strony ustaliły inaczej poprzez odpowiednie porozumienie pisemne. Wszystkie ceny podane są bez VAT.

4.2 Płatności. Klient powinien uregulować faktury wystawione za dostarczone produkty, części zamienne lub powiązane usługi w 14 dni od daty wystawienia faktur, chyba że strony ustaliły inaczej poprzez odpowiednie porozumienie pisemne.

4.3 Retencja. Produkty i części zamienne sprzedane przez Dostawcę i zakupione przez Klienta pozostają własnością Dostawcy do momentu uregulowania płatności i otrzymania jej przez Dostawcę.

 

5. Zaleganie z płatnością

5.1 Odsetki. Jeśli Klient zalega z uregulowaniem płatności faktury wystawionej na zakupione produkty, części zamienne lub powiązane usługi z powodów niezależnych od Dostawcy, Klient będzie zobowiązany do zapłacenia Dostawcy odsetek w wysokości 2% zaległej płatności za każdy miesiąc opóźnienia, naliczając od terminu płatności do momentu uregulowania zobowiązania.

5.2 Zawieszenie. Jeśli Klient nie ureguluje płatności za zakupione produkty, części zamienne  lub powiązane usługi przez 14 dni po otrzymaniu wezwania do zapłaty od Dostawcy, gdzie również e-mail jest odpowiednią formą wezwania, Dostawca poza odsetkami określonymi w punkcie 5.1., ma prawo do: (i) wypowiedzenia umowy związanej z nieopłaconą fakturą; (ii) wypowiedzenia jakiejkolwiek innej umowy z Klientem oraz wprowadzenia umowy kompensacyjnej jeśli Klient wykonał przedpłatę w związku z istniejącą, ale jeszcze nie sfinalizowaną umową, lub żądać przedpłaty na każdy i kolejny zakup / umowę, lub / i (iii) zastosować inne środki rozstrzygające.

 

6. Oferty, zamówienia i potwierdzenia zamówień

6.1 Oferty. Oferty przedstawione przez Dostawcę pozostają aktualne przez 4 tygodnie od daty wystawienia, chyba że oferta wskazuje inaczej. Akceptacja oferty, która już utraciła swoją ważność, nie jest wiążąca, chyba że Dostawca ustali z Klientem inaczej.

6.2 Zamówienia. Klient może wysłać zamówienia w sposób pisemny, poprzez e-mail lub telefonicznie. Zamówienie na produkty, części zamienne lub powiązane usługi powinno zawierać następujące informacje: (i) Numer zamówienia, (ii) Opis zamówienia, (iii) Ilość, (iv) Cena, (v) Warunki płatności, (vi) Data dostawy, (vii) Adres dostawy, (viii) Dane firmy zamawiającej, warunki dostawy oraz dres e-mail, pod który zostanie wysłana faktura elektronicza.

6.3 Potwierdzenia zamówień. Dostawca dąży do zapewnienia potwierdzenia lub odmowy przyjęcia zamówienia na produkty lub części zamienne pisemnie poprzez e-mail w ciągu 3 dni roboczych po otrzymaniu zamówienia. Potwierdzenia lub odmowy przyjęcia zamówienia muszą mieć formę pisemną w celu bycia wiążącymi dla Dostawcy.

6.4 Zmiany zamówień. Klient nie może modyfikować złożonych już zamówień na produkty, części zamienne i powiązane usługi bez pisemnej akceptacji Dostawcy.

6.5 Niezgodne warunki. Jeśli potwierdzenie zamówienia Dostawcy na produkty, części zamienne lub powiązane usługi nie jest zgodne ze złożonym zamówieniem i Klient nie akceptuje niezgodnych warunków, Klient musi poinformować Dostawcę w sposób pisemny w ciągu 3 dni roboczych po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia. W innym wypadku, potwierdzenie zamówienia jest umową wiążącą i Klient zobowiązany jest do opłacenia powiązanych z zamówieniem faktur.

 

7. Dostawa

7.1 Warunki dostawy. Dostawca dostarcza towary na zasadach - Incoterms DAP 2010.

7.2 Dostawa. Dostawca dostarcza zakupione produkty, części zamienne i powiązane usługi w zgodzie z warunkami dostawy określonymi w potwierdzeniu zamówienia. Dostawca ma prawo dostarczyć towary wcześniej, aniżeli wskazano, chyba że strony ustaliły inaczej.

7.3 Obowiązek rewizji. Klient musi sprawdzić wszystkie dostarczone produkty i części zamienne. W przypadku znalezienia defektów, w sprawie których Klient chciałby się odwołać, musi je zgłosić natychmiast, przesyłając Dostawcy notyfikację w terminie do 5 dni roboczych od momentu dostawy. Jeśli defekt został odkryty później, to nie może być przedmiotem reklamacji.

7.4 Prawo do zwrotu. Standardowe podnośniki stołowe i przejezdne podnośniki stołowe: Brak możliwości zwrotu, chyba że strony ustalą inaczej w pisemnym porozumieniu. Niestandardowe podnośniki stołowe i przejezdne podnośniki stołowe: Brak możliwości zwrotu.

 

8. Opóźnienie dostawy

8.1 Zawiadomienie. Jeśli Dostawca przewiduje opóźnienie w dostawie produktów, części zamiennych lub powiązanych usług, Dostawca informuje Klienta o powodzie zwłoki i podaje zaktualizowany czas dostawy. Wiadomość e-mail jest odpowiednim sposobem zawiadomienia.

8.2 Anulacja przez Klienta. Jeśli Dostawca nie dostarczy zamówionych produktów, części zapasowych lub powiązanych usług w przeciągu 14 dni roboczych od wskazanego terminu dostawy, z powodów niezależnych od Klienta, Klient może anulować zamówienie, bez uprzedniego powiadomienia na piśmie Dostawcy. Klient nie posiada więcej praw w przypadku opóźnionej dostawy.

 

9. Gwarancja

9.1 Gwarancja. Dostawca gwarantuje, że produkty, części zamienne i powiązane usługi  nie posiadają wad projektowych i konstrukcyjnych oraz objęte są 12-miesięczną gwarancją. Dla części zapasowych, które uległy wymianie w okresie gwarancyjnym, okres gwarancyjny 12 miesięcy naliczany jest od momentu wymiany, ale nie może przekroczyć 24 miesięcy od terminu dostawy głównego produktu.

9.2 Normalne zużycie eksploatacyjne. Gwarancja nie obejmuje tych części, które podlegają normalnemu zużyciu w tym, lecz nie ograniczając się do uszczelek i wad spowodowanych normalnym zużyciem. Następujące działania będą również powodować utratę gwarancji oraz unieważnienie: (i) przekroczenie zasad obsługi podnośnika, który powinien podnosić ciężar nominalny, równomiernie załądowany, jak wskazano w instrukcji obsługi, maksymalnie 10 razy na godzinę przez 8 godzin dziennie w temperaturze pokojowej nie przekraczającej 50°C, (ii) składowanie, instalację, użytkowanie lub prace konserwacyjne wbrew instrukcji Dostawcy lub ogólnej praktyce, (iii) naprawy lub zmiany wykonywane przez innych podmioty niż Dostawca, oraz (iv) inne czynniki, za które Dostawca nie odpowiada.

9.3 Zawiadomienie. Jeśli Klient odkryje defekt podczas okresu gwarancji i Klient chce zgłosić roszczenie, musi się to odbyć poprzez pisemne powiadomienie Dostawcy. Jeśli defekt zostaje odkryty lub powinien zostać odkryty w czasie gwarancji, a nie nastąpi jego pisemne zgłoszenie, roszczenie nie zostanie rozpatrzone. Klient musi dostarczyć Dostawcy informacji dotyczących wad lub braków.

9.4 Weryfikacja. Dostawca, po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia o defekcie, w odpowiednim czasie dla zweryfikowania zawiadomienia, poinformuje Klienta czy opisany defekt powinien podlegać gwarancji. Klient powinien wysłać uszkodzoną część lub podnośnik stołowy / przejezdny podnośnik stołowy do siedziby Dostawcy pod adres: Engvej 10, 6600 Vejen, Dania. Klient ponosi koszty i ryzyko związane z transportem do Dostawcy. Dostawca ponosi koszty i ryzyko ponownego transportu do Klienta, jeśli defekt objęty jest gwarancją.

9.5 Naprawy. Dostawca naprawi defekt w odpowiednim czasie po otrzymaniu informacji od Klienta zgodnie z punktem 9.4, gdy defekt podlega gwarancji, poprzez: (i) zastąpienie lub naprawienie uszkodzonych części, lub (ii) wysłanie części zamiennych w celu ich zastąpienia przez Klienta.

9.6 Rozwiązanie umowy. Jeśli Dostawca nie usunie wady objętej gwarancją w rozsądnym czasie po tym jak Dostawca określi wg sekcji 9.4, że klient nie ponosi odpowiedzialności za wady lub braki, i nie zostaną one usunięte w rozsądnym czasie co najmniej jednego miesiąca, Klient może anulować zamówienie lub zlecenia, które są dotknięte błędem lub wadami i zostały już opłacone przez Klienta, bez konieczności pisemnego powiadomienia Dostawcy. Klient nie posiada innych praw w odniesieniu do błędów lub wad produktów i części zamiennych niż wyraźnie określone w rozdziale 9.

 

10. Odpowiedzialność

10.1 Odpowiedzialność. Obie strony są odpowiedzialne za własne działania i zaniechania w ramach prawa obowiązującego w granicach Porozumienia.

10.2 Odpowiedzialność za produkt. Obowiązujące przepisy prawa duńskiego mają zastosowanie do odpowiedzialności za produkt. Chyba że prawo stanowi inaczej, Sax Lift A/S nie ponosi odpowiedzialności za utratę zysków lub inne szkody pośrednie lub wtórne.

10.3 Ograniczenie odpowiedzialności. Odpowiedzialność Dostawcy wobec Klienta, nie może przekroczyć ceny podnośnika stołowego / przejezdnego podnośnika stołowego, bez względu na jakiekolwiek przeciwstawne warunki Porozumienia.

10.4 Straty pośrednie. Niezależnie od jakichkolwiek przeciwstawnych warunków Porozumienia, chyba że prawo stanowi inaczej, Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za straty operacyjne, utratę zysków lub inne straty pośrednie lub szkody.

10.5 Siła wyższa. Bez względu na przeciwstawne warunki Porozumienia, Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niespełnienie zobowiązań, które może być spowodowane siłą wyższą. Zwolnienie z odpowiedzialności trwa dopóki istnieje siła wyższa, której warunków Dostawca nie mógł przewidzieć w Porozumieniu i której nie może kontrolować. Przykładową siłą wyższą, lecz nie jedyną, są nietypowe warunki naturalne, wojna, terroryzm, pożar, powódź, wandalizm czy strajki pracownicze.

 

11. Prawa własności intelektualnej

11.1 Własność. Wszystkie prawa własności intelektualnej dotyczące produktów i części zapasowych, w tym patentów, projektów, znaków handlowych i praw autorskich należą do Dostawcy.

11.2 Naruszenie. Jeśli dostarczone produkty lub części zapasowe naruszają jakiekolwiek prawa intelektualne strony trzeciej, Dostawca we własnym zakresie (i) zapewni Klientowi prawo do dalszego korzystania naruszających prawa produktów lub części zamiennych, (ii) zmodyfikuje produkty lub części zamienne w taki sposób, aby nie naruszały prawa, (iii) zastąpi naruszające prawo produkty lub części zamienne na takie, które nie naruszają praw intelektualnych, lub (iv) odkupi naruszające prawo produkty lub części zamienne w cenie progresywnie niższej o 10% z każdym rokiem mijającym od ich dostawy. Klient nie posiada więcej praw związanych z produktami, częściami zamiennymi lub innymi świadczeniami w zakresie naruszenia praw intelektualnych strony trzeciej.

 

12. Poufność

12.1 Ujawnienie i wykorzystanie. Klient nie może przekazywać, ani używać, ani udostępniać innym tajemnic handlowych Dostawcy, lub innych informacji, niezależnie od ich charakteru, które nie są dostępne publicznie.

12.2 Ochrona. Klient nie może czerpać nieuzasadnionych zysków lub próbować zdobyć wiedzę lub dyspozycję Dostawcy, jak opisano w punkcie 12.1. Klient powinien traktować i przechowywać dane z ostrożnością w celu zopobiegania ich wycieku.

12.3 Czas trawania. Obowiązki Klienta, w nawiązaniu do punktów 12.1. i 12.2, muszą być stosowane w handlu pomiędzy stronami i bez ograniczeń czasowych, również po zakończeniu obowiązywania umowy, niezależnie od przyczyny jej wygaśnięcia.

 

13. Obowiązujące prawo i jurysdykcja

13.1 Obowiązujące prawo. Handel pomiędzy stronami podlega prawu duńskiemu.

13.2 Jurysdykcja. Wszystkie spory pomiędzy stronami, dotyczące interpretacji lub zastosowania powyższych warunków sprzedaży i dostawy, będą rozstrzygane przez duński sąd.